Demokratisk kontroll

Vi må ha reell dem demokratisk styring. Innen helsesektoren har våre politikere systematisk flyttet makten fra politikerne til byråkrater. Våre politikere har gjennom helseforetaksmodellen overlatt styringsansvaret til byråkrater. Dette er et demokratisk problem.

INP vil sørge for at helse igjen blir demokratiets og fagfolkenes ansvar.
Et friskere Norge
Helse er grunnleggende for ditt og mitt liv. En av folkehelsemyndighetenes viktigste funksjoner er å drive politikkutvikling som støtter opp om folkehelsearbeidet lokalt og regionalt. Å tilrettelegge for god livskvalitet er en menneskerettslig forpliktelse, nedfelt i Grunnloven. I tillegg hviler det et etisk ansvar for å fremme muligheten til best mulig helse og livskvalitet for alle. Norge kan bli best i verden i både forskning og helse, hvis vi sikrer bedre ressurspolitikk. Det krever fokus på forebyggende medisin, god psykisk helse, og forståelse for individuelle tilpasningsbehov innen behandling og ernæring.  Norge har vært blant de siste land i Europa å tilby ny, innovativ behandling.  Kostnadene for legemiddelbruk må organiseres slik, at de regionale helseforetakene ikke tjener på å utsette bruken av ny og innovativ medisin. INP skal jobbe for at Norge skal ha et av verdens beste og mest innovative offentlig finansierte helsevesen.

En frisk befolkning er også en forutsetning for et bærekraftig samfunn. Befolkningens samlede fremtidige arbeidsinnsats utgjør 75% av Norges nasjonalformue.  De sykdommene som koster samfunnet mest, spesielt i form av redusert deltakelse i arbeidslivet, tapte liv og ikke-dødelig helsetap, er de ikke-smittsomme sykdommene. Dette er sykdommer som i stor grad kan forebygges.  Å sikre en best mulig helsetilstand i befolkningen, er den viktigste og mest effektive investeringen en nasjon kan gjøre. INP vil prioritere helse høyere, og skape et helsevesen med et nytt fokus på forebygging. En frisk befolkning er en forutsetning for et aktivt næringsliv, som er grunnlaget for at vi skal kunne ha verdens beste velferdsordninger.

Omsorgs- og velferdsunderskudd
Samfunnet taper på usikre jobber innenfor blant annet helse og omsorgsektoren. INP vil jobbe for at staten skal ta sitt ansvar med å sikre faste hele stillinger, og at vi har det kompetanseløftet vi trenger i det offentlige helsevesenet.

Viktige mål for vårt Helsevesen

 1. Bemanning tilpasset ønsket og forsvarlig behandlingsbehov
 2. Hindre flukt av personell fra det offentlige Helsevesenet, gi akseptable lønns og arbeids forhold
 3. Inspirere ungdom til å ta helsefaglig utdannelse
 4. Skille drift og investering
 5. Hindre todeling av helsevesenet


PRINSIPPER

 • Helsepolitikken må primært være utformet etter menneskelige behov og fagmedisinske vurderinger ikke økonomi
 • Det skal være direkte politisk kontroll over helsesektoren
 • Ledelsen av vårt helsevesen må være tillitsbasert
 • Krav til full åpenhet om alle politiske og byråkratiske beslutninger
 • Sette personvern, generell informasjonssikkerhet, tilgjengelighet og brukervennlighet som styrende rammevilkår
 • Pasienten skal eie helseinformasjonen om seg
 • Personvernhensyn kan ikke utformes slik at de hindrer effektiv behandling av pasienten. Der det oppstår vesentlig konflikt mellom personvern og informasjonsflyt, skal pasienten raskt og enkelt kunne autorisere informasjonsdeling
 • Rehabilitering, habilitering og fokus på forebygging er god, riktig og viktig investering i mennesker
 • Et godt kosthold er en viktig forebyggende faktor
 • Økonomiske insentiver må ikke hindre god og oppdatert pasientbehandling. Vi kan eksempelvis ikke ha et takstsystem som prioriterer unødvendige operasjoner og medfører køer for andre inngrep
 • Psykisk og fysiske helse må sees i sammenheng, ikke minst er dette viktig i forbindelse med rusproblematikk
 • Tannhelsetjenester innlemmes i det ordinære helsetilbudet
 • Finansiering av helsetjenester som direkte eller indirekte fremmer økt eller opprettholdt syketilstand, eller er til hinder for mulig rehabilitering, må avvikles

 
MÅLSETNINGER

 • Helsetilbudet må i størst mulig grad gjenspeile innbyggernes behov
 • Lovfestet rett til behandling i henhold til medisinsk behov, raskest mulig rehabilitering og gjenopprettelse av arbeidsevne
 • Fjerning av foretaksmodellen og nedleggelse av de regionale helseforetakene
 • Beslutningsforum må endres til møtested for fagfolk og politikere, politikerne må og stå til ansvar for beslutningene moralsk og økonomisk
 • Gi autorisert fagpersonell tillit og fjern unødvendig og tidkrevende rapportering
 • Fravær av helsekøer.
 • Et forebyggende perspektiv må være sentralt
 • Lovfestet tilgang til kritiske medisiner. Det må legges til rette for lokal produksjon og lagring.
 • Sikre tilgang til nye behandlingsmetoder og medisiner som er godkjente i USA, Australia eller EU.
 • Personer som ikke får nødvendig helsehjelp fra det offentlige, skal sikres mulighet for utprøving av alternative helsetjenester i Norge og utlandet.
 • Et godt og dekkende tilbud innen psykiatrien, tilstrekkelig med lokale lavterskeltilbud
 • Innføring av nye digitale støttesystemer må vurderes kritisk og bredt faglig slik at man unngår nye skandaler som ved innføringen av Helseplattformen i midt- Norge
 • Bred satsning på forskning er viktig for å skape et selvstendig kunnskapsgrunnlag. Forskning og utredning av kvinnehelse er en sentral del av dette.
 • Bevaring av akutthelsetjenester og fødetilbud på lokale sykehus på landsbasis, der avstandene gjør det til et medisinsk bedre tilbud.
 • Offentlige behandlingstilbud bygges opp, særlig innen rus og psykiatri, for å møte de reelle behovene.
 • Få en oppdatert kostholdspolitikk i nært samarbeid med fagmiljøene, unngå ekstra avgifter på anbefalte matvarer og subsidiering av usunne matvarer.
 • Ha tilbud om tidlig utredning for mulige psykiske eller fysiske plager som kan hindre god læring og utvikling, eller som krever tilpasninger, hjelpeverktøy eller støtte.
 • Trygghet for både pasienter, pårørende og ansatte.
 • Lovfestet tilbud for behovstilpasset aldersomsorg, og rett til både å få dekket både fysisk pleiebehov og menneskelig omsorg