Vår visjon

/images/visjon.jpg

INP ønsker utvikling, ikke avvikling. Norge trenger nyindustrialisering fremfor å avvikle blant annet olje- og gassnæringen eller landbrukets produksjon av rødt kjøtt slik flere politiske partier på Stortinget i dag går inn for. Kraftkrevende industri vil antagelig stå øverst på listen av avviklingstruede næringer nest etter olje.

INP skal være garantisten for stabilitet, forutsigbarhet og for en reduksjon av det byråkratiet som ofte oppleves som et hinder for nyskaping, innovasjon og utvikling av nye arbeidsplasser og næringer.

INP vil bygge Norge. Vi ønsker å desentralisere, gjenreise forsvar, få politiet tilbake i distriktene, flere lokalsykehus, desentralisere kunnskapsarbeidsplasser og utdanningsinstitusjoner for å sikre bosetting i distriktene.Helse, næring og velferd skal også stå i fokus.

INP skal jobbe for å ivareta selvråderetten, høyne beredskapen for mat og medisiner og øke selvforsyningsgraden. Vi mener det er helt naturlig at Norge selv skal råde over naturressurser, over eget lovverk inkludert domstolene, interne arbeidsmarked og enegiproduksjon. For å få dette til er det tvingende nødvendig å jobbe for at Norge skal si opp EØS avtalen.

INP vil verne om vårt aller største konkuransefortrinn, vannkraften. Vi anerkjenner at vi har et høyere lønnsnivå i Norge kontra enkelte andre konkurrerende europeiske land. Vi har som samfunn «spleiset» på vannkraftutbygging i mange tiår. Dette har gitt oss et konkuransefortrinn få eller ingen andre europeiske land kan måle seg med. Vannkraften vår er svært ettertraktet da den er ren, grønn og stabil. Vi ønsker å prioritere det norske markedet, norsk industri, norske husholdninger, norske offentlige bygg, små og mellomstore bedrifter, det norske landbruket og jernbanen.Det å elektrifisere norsk sokkel ser vi på som et symbolpolisk tiltak som ikke vil redusere noe nevneverdig på den globale klimagassreduksjonen og vil medføre økt press på kraftmarkedet som betyr høyere pris på strøm til det norske markedet og høyere nettleieutgifter. Vindkraft ser vi på som helt unødvendig og naturødeleggende.