Det skal satses aggressivt på utbygging av kollektive løsninger.
INP ønsker å fase kollektivtransporten i Norge til å bli et brukervennlig gratistilbud.

Gjennom en egenandel, som ved helseforetakene, skal de som ønsker å bidra til et renere miljø kunne tilbys gratis kollektivtransport på tog, ferger, T-baner, trikk, bybaner, buss osv.

I enkelte strøk ser vi for oss sterkt subsidierte flybilletter for de fastboende, idet vi ønsker å stimulere til at folk skal kunne bo og arbeide på steder der det er «umulig» å anlegge en effektiv veiforbindelse. Eksempelvis er Hammerfest med Melkøya som en stor nasjonal arbeidsplass som gjennom et slikt tiltak kan sikres rekruttering og utvikling av bedriftene.

Fergetrafikken skal revitaliseres, og det legges til rette også for den fastboende øybefolkningen. Det skal fastsettes nasjonale like takster, basert på at alle fergestrekninger er deler av vårt nasjonale veinett. Dette skal finansieres ved at veivedlikeholdskostnader ved flere av de største byene kan reduseres som følge av redusert bruk. I tillegg må deler av kostnadene betraktes som satsing på miljøet. INP ønsker at denne kostnaden skal være en del av landets miljø- løsning.

En mulig måte å redusere den strukturelle belastningen på lokalveinettet i storbyer og omegn kan være pendlerparkeringsplasser som er tilknyttet gjennomgangstransport som er gratis ved fremvisning av pendlerparkeringsbevis. Disse parkeringsplassene plasseres i utkant av bysenter og kan knyttes mot reisemål på motsatt side, i form av «ekspressbusser» eller tog (a-b-c). Det bør også i videre planlegging vurderes et utvalg av barnehagetilbud og skoler i disse pendlerparkeringsplassenes nærhet, slik at det er mulig å samhandle med levering i barnehage/skole og parkere for offentlig transport til arbeidsted.