Tom Noreng


Jeg er vel en hardtarbeidende og omgjengelig person, som setter ærlighet og rettferdighet høyt.
Jeg er samboer, har tre barn og straks 5 barnebarn. Bor i Brumunddal i Innlandet.
Jeg er 66år, og går nå gradvis over i pensjonistenes rekker.

Organisasjon:
Som organisasjonsmenneske kjenner de fleste i INP meg.
Er opptatt av at alle skal bli hørt og forsøke å finne gode konstruktive løsninger på utfordringer.
Responstiden på henvendelser til organene i INP skal være kort og tydelig, plasseres der den hører hjemme og behandles og på en god måte. Jobbe for god struktur, mestring- og fellesskapsfølelse.

Hvorfor er jeg med:
Den utløsende faktor for at jeg ønsket å reise meg fra sofaen å prøve å bidra til en annen retning på politikken var nok at CO2 fobien og det grønne skifte begynte å bre om seg som en skremmende kreftsvulst for den Norske velferden. Her så jeg at INP hadde gode tilnærminger.
Når MDG fikk delvis gehør for et krav om å plugge oljebrønnene så raskt som mulig på grunn av klima, forsto jeg at nå var all sunn fornuft lagt til side. Lille Norge, verdens nest grønneste land, med sine 1,38 promille klimagassutslipp (uten medregnet opptak i skog), og 0,5% av verdens oljereserver, skulle gå foran som et godt eksempel som man da forestilte seg at de andre oljeprodusentene skulle følge.

Politikk:
Jeg vil kjempe for å fremme innretninger som skaper gode rammebetingelser for primærnæringene, industrien samt, små- og mellomstore bedrifter.
Legge til rette for innovasjon, gründerskap og økt råvareforedling, basert på kost/nytteprinsippet.
Dette vil i stort, sikre verdiskaping, utvikling, matsikkerhet, beredskap og trygghet.
Med i innretningen må infrastruktur, gode regionssenter og trygge lokalsamfunn ligge.
For å få til dette må det gjøres flere store grep, så vi må ha tålmod og stø kurs.
Vi må stoppe alle selvpålagte, symbolske og kostbare klimatiltak i Norge og heller rette fokus mot miljø, helse, utenforskap, oppblåst byråkrati og styringsformer innen disse fag.
Vi må omarbeide skatte- og avgiftssystemet for kraftprodusenter og verdiskapende aktører.
Ellers står landbruk og distriktspolitikk høyt på listen.
Så må vi demme opp for EU sitt ønske om får råderett over planregulering av landet vårt.

Med vennlig hilsen / Best regards
Tom Håvard Noreng
Leder i Programkomitéen INP Sentralt
Styremedlem i Innlandet INP og Ringsaker INP
Gruppeleder i fylkestingsgruppa Innlandet Fylke
Fylkestinget Innlandet Fylke
Næringsutvalget Innlandet Fylke
Interkommunalt Politisk råd i Valdresregionen