INPs grunnleggende verdi er at ingen andre nasjoner, nasjonale tilslutninger eller organisasjoner skal ha styringsrett over norske naturressurser. Vi mener at norske naturressurser ivaretas best i Norge. Vi er sterkt imot elektrifisering av norsk sokkel, noe vi mener vil fortrenge kraftbehovet til landbasert industri og være kostnadsdrivende for kraftprisen.

Vindkraftverkene på land og i havet skal stanses og reverseres, og naturen skal tilbakestilles så godt det lar seg gjøre. Det er gjort store, uerstattelige, irreversible naturødeleggelser i norsk urørt natur for å gi plass til skjemmende, støyende og unødvendige vindturbiner.

Kraftproduksjon
INP mener det er viktig med tydelig norsk kommunalt og statlig eierskap i den kraftproduserende industrien, det være seg fornybare kraftprodusenter og mer tradisjonelle vannkraftverkene.

Vannfallsrettigheter og forsyningsinfrastruktur skal være kommunalt og statseide og driftes av kommunale/statlige selskaper, gjerne i samarbeid med private minoritetseide selskaper.Helt unntaksvis, og i en overgangsfase, vil private interesser få anledning til å investere og delta i driften av produksjonsselskaper og forsynings-/infrastrukturelle selskaper.

Kraftkrevende industri har i mange år vært selve bærebjelken i mange byer og tettsteder i Norges langstrakte land og har hatt en fundamental betydning for Norge som industrinasjon og byggingen av landet.Industrien betyr enormt for sysselsetting og bosetting i distriktene.Kraftprisen har vært en konkurransefordel opp mot de europeiske produsentene.

Norge er et helt spesielt land å bo i.Vi har et hardt arktisk klima og en geografisk spredning på befolkningen som må særlig ivaretas.Gjennom statseierskapet skal den norske befolkningen og den norske industrien sikres en særlig rimelig strømforsyning til kostpris.Norge har ikke mange konkurransefordeler i forhold til klimatisk plassering, men vi ønsker å skape et særlig konkurransefortrinn ift. industri og tiltrekke oss den arbeidskraften vi ønsker oss.Vi ønsker at det skal være lave kraftpriser i hele landet.For å kunne øke tilstrømmingen av potensielle arbeidstakere til distriktene, må det være insentiver i form av regional reduksjon på avgifter. Dette være seg på tilskudd til transport av drivstoff og varer eller nettleie.

En av Industri- og Næringspartiets grunnleggende visjoner er å bevare miljøet.Vindkraftverk på land og på havet er og blir derfor en viktig sak vi vil jobbe for å avskaffe.På land ser vi enorme inngrep i urørt natur vi ikke kan tolerere.Det er gitt konsesjoner til utbygging i folks rekreasjonsområder og i folks nærområder, med de støyproblemene dette medfører.

Vi ser at det ikke er tilstrekkelig krav til sikring av utslipp som oppsamling av hydraulikk- og smøreolje. Det er en potensiell fare for at dette vil kunne havne i grunnvannet og forurense folks drikkevann.I nordområdene ser vi at det ikke er tatt tilstrekkelig hensyn til urbefolkningen og deres kultur, og vil kunne fordrive næringsliv på vidda. Microplast fra glassfiberarmerte vinger vil være et problem det ikke er tatt tilstrekkelig hensyn til.

Derfor må vindkraftverk stoppes og de må reverseres.All utbygging må stanses og den ødelagte naturen må tilbakestilles så godt det lar seg gjøre ved å fjerne veiene som er bygget og alle synlige spor som kan fjernes etter ødeleggelsene.Vi skylder våre etterkommere å forsøke å bøte på de enorme ødeleggelsene som er begått.Norge trenger ikke vindkraftverk.

Ved å prioritere riktig, prioritere norsk næringsliv, norsk industri og norske husholdninger, vil vi ha nok kraft i overskuelig fremtid.Ved å oppgradere norske vannkraftverk, vil vi kunne møte et økt fremtidig behov for kraft.Norges kyst og havområder er lite egnet for vindkraftverk.Vi har en værhard kyst som gjør at vindkraftverk blir lite tilgjengelig for vedlikeholdspersonell enten de skal ankomme vindkraftverk med båt eller helikopter.

Slik vi ser det, vil vindkraftverk fordrive annen tradisjonell næring dersom de skal lokaliseres på de få stedene som kan være egnet.Vi ser at driften av slike vil være avhengig av betydelige subsidier, direkte og indirekte offentlige overføringer.Microplast i havet vil være en enda større utfordring her på grunn av den stadige nedslipingen av plastbeskyttelsen på vingene.INP vil jobbe fokusert for å hindre at havvindkraftverk blir etablert.

INP er sterkt imot norsk tilslutning til EUs energibyrå ACER, og ønsker umiddelbart å reversere norsk tilslutning til denne.Det er av avgjørende betydning at Norge ikke er tilsluttet overnasjonale energibyråer der vi ikke lenger har selvråderett over kraftproduksjonen.

INP vil stanse ytterligere bygging av utenlandskabler og regulere eksporten av vannkraftprodusert energi.Vi mener dette medfører uholdbare høye strømutgifter for norsk kraftkrevende industri og vanlige forbrukere. Norge er i en særlig utsatt del av Europa og er derfor avhengig av rimelig tilgang til fornybar energi.

INP ønsker å oppgradere vannkraftverkene våre, samt se på mulighetene for å bygge ett til to større vannkraftverk i tillegg til de vi har.

INP ønsker å videreføre eierskapet til olje- og gassressursene på samme måte som i dag.

INP ønsker å utvikle industrien til å omfatte høyere grad av videreforedling gjennom statlige tilskuddsordninger i etableringsfasen og via varig forutsigbare og lave kraftpriser.

INP vil arbeide for å bevare og forbedre nevnte industri, og gjerne legge til rette for ytterligere kraftintensiv industri i by og bygd.INP mener det er plass til mer aluminiumsindustri, og ønsker utvikling av stål- og silisiumindustrien ved våre tradisjonelle smelteverk.

INP ønsker å reversere den nye tariff-fastsatte nettlinjeavgiften som har medført en utgiftsøkning for bedrifter og enkeltpersoner.