Forsvar, NATO, FN

INP ønsker å bygge et sterkt forsvar og vil øke bevilgninger opp mot 2%- målet.
INP ser nødvendigheten av utbytting og fornyelse av materiell inkludert reservedelslager på en kontinuerlig basis, slik at større anskaffelser skjer over tid.

Et hvert yrke trenger øvelse for å bli trygge i jobben og for å tilegne seg ferdigheter. INP er derfor av den mening at det må settes av tilstrekkelige midler til å ha et faglig forsvarlig øvelsesnivå, både nasjonalt og internasjonalt.

De perifere forsvarsverkene våre blir ikke bare overført til beredskapsforsvaret vårt, de blir lagt ned og også solgt. Ubåtanlegg, kystforvar, flybaser, hangarer etc. må ikke avhendes, men kunne benyttes i beredskapssammenheng.

INP ser med bekymring på at de fagmilitære rådene blir tilsidesatt av regjeringen og Storting.

INP ønsker en generell styrking av forsvaret, og i særdeleshet i nordområdene.
Vi mener det må settes av nødvendige midler, slik at man kan ha flere vernepliktige gjennom tjeneste. Forsvar av Norge må fortsatt være basert på et mobiliseringsforsvar, men vi må øke antall personell i den stående styrken i tillegg til reservestyrkene.

Styrking av forsvarets tilstedeværelse i nordområdene våre er viktig også med tanke på naturressurser i disse områdene. Kystvakten overvåker fiskerinæringen. Våre olje- og gassinstallasjoner kan være terrormål, og vi må legge til rette for et effektivt forsvar av disse når utbyggingen i nordområdene finner sted.
INP ønsker å videreføre og styrke vårt samarbeid med NATO, men vil avslutte samarbeidet om en EU forsvarsorganisasjon.


Norge har noen av verdens beste spesialstyrker som det høstes mye gode ord om.
INP vil legge til rette for at denne styrken ikke blir svekket.
Hovedhensikten vil være å ha stående styrker i Norge til enhver tid samt nok kapasitet til disposisjon for eventuelle NATO- eller FN-oppdrag.

Verneplikten:
Vi ønsker en obligatorisk verneplikt i Norge som skal være tre måneder og avtjenes i alderen 18-25 år. Her skal det gis grunnleggende kunnskap om håndvåpen og teoretisk kunnskap om avansert teknologisk krigføring samt innføring i militær kommunikasjon og nærforsvar. På denne måten kan man «verve» gode kandidater som ønsker fast ansettelse i Forsvaret innenfor de grener man har ønsker og talent for.


Det skal gis rom for de som reserverer seg mot deltakelse i våpentrening, men de skal fortsatt gjennomføre verneplikten sammen med de andre i ulike støttefunksjoner. De som ansettes til videre tjeneste blir tilbudt en forlengelse, slik at total førstegangstjeneste for disse blir 12-15 måneder avhengig av forsvarsgren. Gjennomført førstegangstjeneste vil gi formell studiekompetanse tilsvarende fagbrev i ulike disipliner.


INP mener at den lederutdanning og erfaring man opparbeider seg gjennom befals- og krigsskoler må styrkes i takt med både teknologisk utvikling og en økt tilstedeværelse.
Vi må satse på ungdommen og legge til rette for økt inntak ved de militære skolene våre.

Luftforsvaret:
Opp gjennom årene har Luftforsvaret vist seg å ha en nøkkelrolle i det moderne forsvar. Med de siste tilskuddene av kampfly har Norge et godt luftforsvar, med moderne enheter. Vi må derimot ikke la det bli en hvilepute eller legge alle eggene i en kurv mht. baser.
Det nye militære SAR helikopteret er på vei inn, og vil styrke redningstjenesten.
I tillegg er seks sivile redningshelikopterbaser operert av oljenæringen i drift. Denne kapasiteten kan mobiliseringsdisponeres i en beredskapssituasjon.

Innføring av NH 90 må granskes for å lære og unngå nye skandaler. Dette koster milliarder av kroner fordi prosjektet er ute av kontroll. Dersom det ikke blir kosteffektivt, må en annen type anskaffes for å sikre kystvakten og marinen helikopterkapasitet.

Hæren må ha fremtidig helikopterkapasitet. I dag er den begrensede kapasitet med Bell 412 SP flyttet til Rygge i Østfold. Spesialstyrkene må ha helikopterkapasitet, men ikke en hel skvadron på bekostning av hæren i nord.
Bell 412 bør flyttes tilbake til Bardufoss bortsett fra et mindre antall som beholdes på Rygge. Det er viktig å prioritere anskaffelse av moderne helikoptre til hæren.
I en krigssituasjon kan sivile helikoptre mobiliseringsdisponeres. Planverk må utarbeides. Det var gode erfaringer med dette på 1990-tallet.

Hammerfest har de siste 20 år vært driftet av sivilt SAR helikopter for olje- og gassnæringen. Denne ressursen bør sammen med de andre sivile SAR-basene i større grad benyttes av Hovedredningssentralen.
Det må utarbeides en formell avtale vedrørende de sivile SAR ressursene. I avtalen må inkluderes type oppdrag, ekstra trening og alle økonomiske forhold for å disponere denne ressursen.

Basen for våre overvåkningsfly er i ferd med å bli flyttet fra Andøya Flystasjon Andenes til Evenes. Dette til tross for at økonomiske og operative forhold tilsier at det er en beslutning tatt på feil grunnlag.
En massiv protest fra innbyggere på Andenes og operativt personell med erfaring fra Evenes har vært mye fremme i media.
INP mener det er momenter i denne protesten som gjør at flytting av MPA må reverseres.
MPA bør fortsette på Andøya Flystasjon Andenes i tillegg til at basen benyttes av militære fly i en beredskaps situasjon.

I nåværende planverk skal jagerfly stasjoneres på Ørland og Evenes.
INP mener det er viktig å ha flere beredskapsbaser for å ta imot nasjonale og allierte fly.

Sjøforsvaret
Nylig mistet sjøforsvaret en av sine fregatter. INP mener at det må settes av midler for anskaffelse av erstatning for denne eller at man finner annet materiell som kan erstatte det tapte skipet.
Det er også en kjensgjerning at norskekysten er full av holmer og skjær og trange farvann, noe som gjør at vårt sjøforsvar i større grad enn andre trenger mindre enheter, for å kunne navigere langs kysten vår og for å kunne gjemme seg mellom disse holmene.
Gjennom å øke verneplikten i forsvaret generelt mener INP at det vil kunne være mulig å bemanne opp flere MTBer og Ubåter.

Sjøheimvernet ble utfaset, og den rollen disse hadde, var i stor grad informasjonsinnsamling med sine små fiskefartøy. Selv med dagens teknologiske løsninger ser man også at disse gjør et effektivt forsvar sårbart gjennom eksempelvis GPS-blokkering. I en slik situasjon vil lokalkjente sjøheimevernsoldater være en verdifull ressurs.


Kystvakten
INP ønsker gjennom nødvendige nyinveseringer å videreføre det indre kystoppsyn. INP ser også nødvendigheten av en sterk tilstedeværelse av kystvakten utenfor tollgrensen. Tilstedeværelsen av kystvakten skjer ikke ved at fartøyene ligger til kai. INP vil videreføre dagens kystvaktstruktur og sikre nødvendige midler for dette, både med tanke på drift og en kontinuerlig fornyelse av flåten.

Landforsvaret
INP vil finne rom til anskaffelse av moderne stridsvogner, slik at kavaleriet har hjelpemidler som er moderne og egnet til formålet, og disse skal i størst mulig grad utplasseres i nordområdene.

Heimevernet (HV):
En økning av deltagelse i Forsvaret vil også styrke HV.
HV vil være en viktig førsteinnsats i sentrale strøk hvor forsvarsinstallasjonene ikke nødvendigvis er de største.
Det er viktig for tryggheten til innbyggerne i landet at man har et mobiliseringsforsvar og Heimevern.


INP ønsker en særdeles styrking av HV-ungdommen.I forsvars- øyemed er det viktig å ta vare på den ungdommen som ønsker å engasjere seg i HV.