Sikkerhet og forsvar

  • INP ønsker å gjenreise forsvaret, særlig i nordområdene.
  • Andøya flystasjon skal bevares og forbedres.
  • Vi vil lytte til forvarets egen ekspertise blant annet ved å imøtegå deres anbefaling om en ny bataljon for Sør-Norge.
  • Vi vil styrke responstiden for syke ved  å benytte forsvarets transportmuligheter i nord.
  • AMK må styrkes og i større grad desentraliseres.
  • Politi nærreformen har vist at responstid i distriktene ikke er tilstrekkelig god nok.
  • INP ønsker å desentralisere politiressursene tilbake til bygd og småbyene.

Politi reformen

Industri- og næringspartiet (INP) har som klart mål å styrke tilstedeværelsen av politiet i gate- og distriktsbildet. Den siste gjennomførte reformen innen etaten viser tydelige mangler.


Å øke tilstedeværelsen vil gi styrket trygghetsfølelse for befolkningen og virke sterkt forebyggende. Nærpoliti med de administrative oppgavene som tidligere var tilgjengelige, er det behov for å gjeninnføre.


Sentraliseringen av administrative oppgaver har medført ekstraordinære reisetid, og de påfølgende ulemper når man eksempelvis skal skaffe seg pass eller andre dokumenter.


INP ønsker større satsing innen rettsvesenet for å redusere behandlingstid. Dagens forsøk på sentralisering av domstolene er INP klart imot, vi ønsker å beholde de eksisterende domstolene, med den oppbygging de har hatt.


INP har som mål å styrke forebyggende arbeid, opp mot ungdomskriminalitet. Forebyggende arbeid innen lokale områder vil være fokusområder.


INP ønsker en generell styrking av forsvaret, og i særdeleshet i Nordområdene.
Vi mener det må settes av nødvendige midler slik at man kan ha flere vernepliktige gjennom tjeneste. Forsvar av Norge må fortsatt være basert på et mobiliserings- forsvar, men vi må øke antall personell i den stående styrken i tillegg til reservestyrkene.

Styrking av forsvarets tilstedeværelse i Nordområdene er viktig også med tanke på naturressurser i disse områdene. Kystvakten overvåker fiskerinæringen. Våre olje- og gassinstallasjoner kan være terrormål og vi må legge til rette for et effektivt forsvar av disse når utbyggingen i nordområdene finner sted.


INP ønsker å videreføre og styrke vårt samarbeid med NATO, men vil avslutte samarbeidet om en EU forsvarsorganisasjon.
Norge har noen av verdens beste spesialstyrker som det høstes mye gode ord om.


INP vil legge til rette for at denne styrken ikke blir svekket.
Hovedhensikten vil være å ha stående styrker i Norge til enhver tid samt nok kapasitet til disposisjon for eventuelle NATO eller FN oppdrag.

Verneplikten:
Vi ønsker en obligatorisk verneplikt i Norge som skal være tre måneder og avtjenes i alderen 18-25 år. Her skal det gis grunnleggende kunnskap om håndvåpen og teoretisk kunnskap om avansert teknologisk krigføring samt innføring i militær kommunikasjon og nærforsvar. På denne måten kan man «verve» gode kandidater som ønsker fast ansettelse i forsvaret innenfor de grener man har ønsker og talent for. Det skal gis rom for de som reserverer seg mot deltakelse i våpentrening, men de skal fortsatt gjennomføre verneplikten sammen med de andre i ulike støttefunksjoner.

De som ansettes til videre tjeneste, skal bli tilbudt en forlengelse, slik at total førstegangstjeneste for disse blir 12-15 mnd. avhengig av forsvarsgren. Gjennomført førstegangstjeneste vil gi formell studiekompetanse tilsvarende fagbrev i ulike disipliner.
INP mener at den lederutdannelsen og erfaring man opparbeider seg gjennom befals- og krigsskoler må styrkes i takt med både teknologisk utvikling og en økt tilstedeværelse.
Vi må satse på ungdommen og legge til rette for økt inntak ved de militære skolene våre.