NAV reformering


NAV- Arbeid                 NAV-Trygd                       NAV-Pensjon                  NAV-Sosialetjenester

INP ønsker å sørge for en styrket spesialisering innen det eksisterende NAV-systemet vi har. Dagens NAV er sentralisert, nasjonalt og til fylkeshovedsteder og regionssentre. Den økte digitaliseringen i samfunnet understreker mulighetene for å flytte kunnskapsarbeidsplasser ut fra sentralt plasserte områder.

Tilgjengeligheten til befolkningen og muligheten til å treffe den personen med ekspertise man søker, er variabel. Ved å dele NAV inn i fire kategorier med spesialfelt, vil ytelsen og effektiviteten økes. Brukerne vil oppleve kontakt med sin kontaktperson innen disse kategoriene som en bedre tjeneste. 

INP ser på det som viktig å få treffe den saksbehandleren som har forventet kunnskap og evne, innen det aktuelle behovet vedkommende har.

Dagens NAV kan oppfattes som tungrodd og trenerende, og brukervennligheten er ikke optimalisert.


NAV-Arbeid

INP vil fokusere på lokalkunnskap for de enkelte saksbehandlere som bør ha et tett samarbeid med lokalt næringsliv.

Ved å ha tett samarbeid og jobbe målrettet mot næringslivet, kan det være mulig å gjennomføre kursing og videreutdannelse for de som av forskjellige årsaker må skifte yrke.

INP har et mål om å øke arbeidstakers involvering

Dagens AAP-ordning svikter sterkt innen tilpasning av arbeidsoppgaver som medfører enklere tilbakeføring til arbeid. Et tverrfaglig samarbeid mellom helsevesen og arbeidsformidling kan resultere i økt deltakergrad. 

INP er svært bekymret for den økende grad av yngre personers frafall innen utdannelse og yrkesaktivitet. Tverrfaglig samarbeid mellom de forskjellige offentlige etater er viktig, men dagens regelverk og lovverk hemmer denne muligheten sterkt. Det blir viktig å lage gode rammevilkår for næringslivet som tilpasser den daglige driften, for å kunne øke mulighetene for de som ønsker å delta.

NAV-Trygd

  • INP ser behov for et tettere samarbeid mellom trygdevesen og helsevesen.
  • Mange havner i uønskede situasjoner som medfører unøvendig lang ventetid innen forebyggende tiltak, behandling og etterbehandling.
  • INP ønsker å endre de rigide, byråkratiske hindrene som ofte resulterer i større og unødvendige belastninger for de som får behov for trygdeytelser.
  • Saksbehandlere innen trygdetjenesten skal være spesialisert for raskest mulig å gjennomføre potensielle forebyggende tiltak.
  • Det er og vil være viktig med kortere saksbehandlingstid for personer som er under avklaring. Den psykososiale effekten av å gå i det ukjente er stor, og styrker ikke situasjonen til den enkelte.
  • Et inkluderende arbeidsliv kan fungere hvis tiltakene fra Trygde- og Arbeidsetaten er igangsatt tidlig og tverrfaglig samarbeid får større fokus.

NAV-Pensjon

  • Reduksjonen i pensjoner som følge av 0.75-formelen blir rettet opp umiddelbart. Pensjonene reguleres tilsvarende generell lønnsutvikling i offentlig sektor tilbake til 2015.


  • Generell pensjonsalder holdes på dagens 67 år og med fleksibilitet ned mot 62 år, samt med stillingsvern opp til 72 år der det er relevant. Enhver endring her skal komme pensjonistene til gode.


  • En mye sterkere likestillingslov mot diskriminering pga. alder bør utredes. Dagens lov er alt for svak og har ingen reell effekt. Det er pinlig når bl.a. NRK rapporterer at de som rekrutterer til ledige stillinger automatisk legger bort søknader fra de over 50-55 år. Denne dårlig skjulte, ulovlige praksisen medfører ingen sanksjoner for de som bryter loven.


INP forventer at det skal være en automatisk regulering av statlige stønader; pensjoner, trygder og sosiale ytelser etter hvert årlige lønnsoppgjør. Det skal reguleres opp i henhold til resultat, i form av den % lønnsvekst som samfunnet har fått. Begrunnelsen for en automatisk regulering er at de som mottar stønader/trygder, skal få forutsigbarhet og sine rettigheter ivaretatt.
Disse tjenestene skal ha integrerte løsninger uten vanntette skott.

NAV-Sosialetjenester

INP vil arbeide for et rettferdig og godt samfunn.

Vi ser i dag store sosiale forskjeller, og ofte er det barna som blir taperene. Dette ønsker INP å sette fokus på.

De sosiale tjenestene som blir tilbudt er totalt avhengig av økonomien i den enkelte kommune, og nasjonalt er det store variasjoner. Å sørge for at alle skal få samme tilbud uavhengig av den kommunale økonomien er viktig, den sosiale tjenesten skal og bør være et lavterskel tilbud.

Dagens lovverk og forskrifter svekker de individuelle mulighetene til å bistå den enkelte som møter midlertidige eller langsiktige problemer i samfunnet. Å endre gjeldende lover og forskrifter slik at det blir åpninger for å bistå, slik at den som har akutte behov slipper å selge sine personlige eiendeler. 

Samarbeid mellom forskjellige etater er viktig, og et fokusområde for INP.