Undervisning, skole, fag- og høyere utdanning 

 • Norge har et meget godt innarbeidet skolesystem med mye kompetanse.
 • INP ønsker å videreføre statens forpliktelse til å utdanne alle som ønsker det til og med videregående skole.
 • Mange elever faller ut av videregående skoler, og dette tenker vi i stor grad skyldes et urealistisk høyt nivå i deler av pensumet som matematikk, fysikk og naturvitenskapelige fag.
 • Det må etableres yrkesfaglige linjer med økt fokus på selve linjefaget og mindre på de akademiske «kjekt å ha"-fagene.
 • INP ønsker å gjøre studiefinansieringen mer fordelaktig ved å øke stipenddelen for studenter som gjennomfører på normert tid.
 • Private skoler skal ha muligheten til statlig tilskudd, under forutsetning av at norsk lov og den norske opplæringsplanen blir fulgt.
 • INP ønsker en kvalitetssikring av at lærebøker er oppdaterte og i samsvar med ny og nøytral kunnskap
 • INP sine mål for undervisning
 • Vi ønsker et tilpasset opplæringsløp for dem som har behov for utviding av dette.
 • Det skal være mulig å fullføre fagopplæring uten å inneha dagens nivåkrav innen allmenne fag.
 • Barne- og ungdomskoler skal ha et maks. elevtall pr. lærer.
 • Det skal tilrettelegges for at barn med spesielle behov for mer personlig oppfølging av lærer, skal kunne få det. Dagens inkludering i klasserom medfører ofte redusert kvalitet på undervisningen til resterende elever.
 • Den individuelle opplæringen skal følge elevene gjennom hele skoletiden.

Videreutdanning 


INP ønsker å tilrettelegge for å kunne øke kunnskapsnivåene innen alle yrker. Vi vil dermed kunne ha forskjellige utdanningsløp, basert på lavere inngansnivå med bakgrunn i erfaring fra arbeidslivet.


Det tradisjonelle utdanningsløpet i Norge er delt opp slik at mulighetene til å øke sin allmene kompetanse hvis man velger fagspesialisering er begrenset. INP ønsker å tilrettelegge utdanningsløpet, slik at man kan kombinere faglig erfaring med tillegning av allmennekompetanse, som en del av videreutdanning. Lang erfaring tilsier ofte at man kan tilegne seg kompetanse ut over teoretisk faglig utdannelse. 


INP ønsker at utdanning på lavere nivå skal kunne implementeres videre med moduler som gjør det enkelt å videreutdanne seg. Dette for å kunne tilføre faglig grunnlag til mer teoretiske fag. Nytteverdien for samfunnet er stort, ved å satse på etterutdanning, og det bør innføres insentiver til bedrifter som ønsker å øke sine ansattes kompetanse.