Industri- og næringsutviklingINP ønsker å legge forholdene bedre til rette for gründere som ønsker å skape, innovere og tilby tjenester til private bedrifter og til det offentlige. Norge vil trenge mange nye arbeidsplasser i årene som kommer. Vi vil omstille Norge med kompetanseutvikling og innovasjon. Politisk vil vi legge til rette for inkluderende nyskapning som gir forenkling og forståelse i hverdagen. 


 • INP vil jobbe for mindre byråkrati og et forenklet skatte- og avgiftsregime for å hjelpe denne utrolig viktige sektoren til videre vekst og verdiskapning. INP vil jobbe for et mer overkommelig møte med det offentlige.


 • INP vil vurdere heving av grensen for MVA-registrering og redusere rapporteringskravene dersom dette er formålstjenlig for foretak i en oppstartsfase. Det er samtidig naturlig å se på om dette vil redusere konkurransen fra mindre seriøse aktører, spesielt innen håndverksfagene.


 • Det bør også gis muligheter for landbruksnæringen og tilsvarende næringer, som vil være tjent med å kunne trekke fra inngående mva. på nødvendige annleggsmidler.


 • INP vil vurdere konsekvensene av å heve omsetningsgrensen for revisorplikten. Intensjonen er å redusere tidsbruk og kostnader for gründere. En slik endring vil bare videreføre dagens regelverk med en høyere grense.


 • INP ønsker å finne løsninger der flere anbudskontrakter kan deles opp i mindre segmenter.
  Det bør også vurderes en mulighet for å søke om garantier gjennom statlige midler for større prosjekter, slik at man kan motivere mellomstore bedrifter til utvikling.


 • INP ønsker å se på avskrivninger og bedriftskattelettelser for gründere, men også for etablerte småbedrifter i hele landet.
  Forskuddsbeskatning kan ofte oppleves som urettferdig og at regelverket generelt er komplisert.
  • INP vil fjerne forskuddsskatten, da den virker direkte etableringsfiendtlig og oppfattes som urettferdig.
   Med dette vil en gjøre det enklere for små bedrifter å etablere seg.
   Rapportering: Vi ønsker en mer aktiv bruk av ALTINN som rapporteringsplattform, noe som vil medføre reduserte kostnader for næringslivet. Vi ønsker å forenkle og modernisere regelverket og forbedre det digitale rapporteringssystemet.


  • INP vil at det skal lønne seg å ansette og ønsker derfor null arbeidsgiveravgift de første to årene etter oppstart for små bedrifter med opptil 10 ansatte. For å unngå utnyttelse av ordningen, ved at for eksempel selskaper startes opp igjen etter en styrt konkurs/ avvikling etter de to første årene, ønsker INP en automatisk karanteneordning knyttet opp mot de som deltar i eierstrukturen av selskapet.


  • INP vil vurdere heving av grensen for MVA-registrering og redusere rapporteringskravene dersom dette er formålstjenlig for foretak i en oppstartsfase. Det er samtidig naturlig å se på om dette vil redusere konkurransen fra mindre seriøse aktører, spesielt innen håndverksfagene. Det bør også gis muligheter for landbruksnæringen og tilsvarende næringer, som vil være tjent med å kunne trekke fra inngående mva. på nødvendige annleggsmidler.


  ENTREPRENØRSKAP


  INP ønsker å legge forholdene bedre til rette for gründere som ønsker å skape, innovere og tilby tjenester til private bedrifter og til det offentlige.
  Norge vil trenge mange nye arbeidsplasser i årene som kommer.


  Verdiskapingen i næringslivet er grunnlaget for norsk velferd. 

  Små og Mellomstore Bedrifter (SMB) står for den viktigste delen av privat sektor i Norge. Disse står for rundt halvparten av den totale verdiskapningen. Per januar 2020 er det registrert 590.000 virksomheter i Norge. Små bedrifter med mindre en 20 ansatte utgjør 560.000 foretak.
  Privat sektor sysselsetter rundt 70%, ca. 1.8 mill. av arbeidsstyrken, og de aller fleste av disse er i SMB. 


  Et verdig arbeidsliv med en sterk fagbevegelse og trepartssamarbeidet har bidratt til en god lønnsdannelse og små økonomiske forskjeller.

  INP vil sikre at Norge fremdeles kan prise seg med et verdig og stabilt arbeidsliv. Kampen mot sosial dumping er en viktig kampsak for Industri- og næringspartiet.

  FOKUS PÅ NORSKE ARBEIDSPLASSER 


  VIDEREFOREDLING AV NORSKE RÅVARER

  INP mener tiden er inne for å øke andelen av norsk råvareforedling på generell basis, og vil støtte alle initiativtagere som ønsker å skape moderne videreforedlingsbedrifter, og gjerne med kort avstand fra råvareleverandør.

  INP ser det absurde i at norske råvarer, kanskje spesielt sjømat, i stor grad fraktes til lavkostland i Europa og andre verdensdeler for videreforedling og deretter fraktes tilbake til vårt eget nærmarked for salg.

  INP ønsker å se på nødvendige økonomiske tiltak for å tilvirke ferdigprodukter innen rikets grenser.
  Ved å innføre enkle kompensasjonstiltak, vil man kunne etablere videreforedlingsbedrifter i distriktene der hvor råvarene er.
  Like viktig er det å støtte investeringer innen effektivisering, teknologi, merkevarebygging og markedsføring, spesielt med tanke på eksport.
  Dette vil gi en gevinst i form av investeringer, nye arbeidsplasser, mindre ressursbruk og et redusert miljøavtrykk.

  INP vil arbeide for å få på plass tilskuddsordninger til videreforedling.

  INP vil også jobbe for å avdekke hvilke produkter vi kan viderforedle i Norge basert på utenlandske råvarer ut over det vi gjør i dag. Dette har også sammenheng med viktigheten av selvforsyningsgraden av samfunnskritiske produkter om leverandører rundt oss skulle svikte.
  Et eksempel kan være å produsere flere medisiner i Norge, og basere seg på å ha råvarelager for slik produksjon ut over ordinært forbruk.

  Verftsindustrien

  Norge har en langstrakt kyst, som tilbyr et mangfold av skipsverft.
  INP ønsker å stille som en forutsetning at all maritim utvikling av vår flåte til forsvarsgrenene, skal utarbeides og bygges/utrustes i Norge.
  Dette vil sikre at kompetansen blir i Norge og at den vil være en del av vår nasjonale sikkerhet når og hvis vi har behov for utbedringer og reparasjoner av vår flotilje. Vi ønsker også at det blir stilt krav til konsesjonsmottakere at skal etterstrebes utvikling og bygging i Norge.

  INP ønsker å jobbe for at Verftsindustrien skal få samme rammevilkår som den har i mange andre land i Europa, som har de sikret sin næring ved å gi statlige sikkerhetsgarantier i forbindelse med utvikling og bygging.
  Her har man satt opp klausuler i forbindelse med garantier ovenfor utbygger om at man binder seg til en avgrensa eller gitt periode med tilknytting til landets flaggregelverk. Som gjenytelse for statlige garantier ønsker INP at det alltid skal stilles krav til opplæringsplaner innad i bedriftene som deltar. Det skal også alltid stilles krav om at bedriftens ledelse og styre skal vise sterkt måtehold i sine lønns og arbeidsvilkår.

  MER ARBEIDSPLASSER OG VERDISKAPNING, MINDRE AVGIFTER

  INP ønsker å redusere den økende grensehandelen ved å evaluere særavgiftene i den norske næringsmiddelindustrien. Vi mener potensialet er ca. 15.000 nye norske arbeidsplasser i dagligvarehandelen og næringsproduserende industri.


  INP vil fjerne norske særavgifter. 


  Dagligvarehandelen er en stor bidragsyter til sysselsetting også i distriktene.
  INP mener imidlertid det er for få matvarekjeder som konkurrerer om forbrukerne. Dette gjenspeiles i prisnivået og i et begrenset sortiment etter vesteuropeisk målestokk. Det at vi i et moderne samfunn i realiteten kun har tre store kjeder som har et tilnærmet monopol, mener vi er uheldig for forbrukerne og utviklingen av et fritt marked. Vi trenger mindre monopol, lavere priser og mer utvalg. INP vil stimulere til mer innvovasjon og entreprenørskap i dagligvarehandelen.

  INP vil jobbe for å gjøre det enklere for gründere og andre som ønsker å etablere seg i dette segmentet.
  Vi vil se på de tette båndene som i dag finnes mellom matvarekjeder og grossistleddene for å forsikre oss om at det ikke foregår utestengelse av nyetablerere.

  INP ønsker å videreutvikle den viktige turistnæringen og legge til rette for nyetableringer. Norge har mye å by på og være stolte av. Det er stor verdi i vår uberørte natur.   
  Norge hadde i 2019 over 35 millioner registrerte gjestedøgn i på hoteller, campingplasser og i hyttegrender. 
  Dette genererer mange arbeidsplasser i distriktene og sikrer bosetning og utvikling

  Bryggerinæringen har lange tradisjoner i Norge, men har utfordringer i forhold til import og særavgifter. Særlig gledelig er oppblomstringen av lokale mikrobryggerier som tar vare på gode tradisjoner og utvikler det norske mangfoldet.
  INP vil jobbe for at bryggerinæringen gis lette i særavgiftene som rammer denne bransjen utilsiktet hardt.


  INP er opptatt av å stoppe trenden med reduksjon av småbedriftene i større bykjerner. Det må tilrettelegges for korttidsparkering for å øke tilgjengeligheten og omsetningen til et spekter av næringer i bykjernene.  INP ønsker at vedlikehold av eksisterende veistrukturer bør knyttes opp mot flere mindre entreprenører/ strekninger, slik at flere bedrifter kan drive med slike oppgaver.


  INP ønsker også å utarbeide føringer for å lage kortere vinterkontrakter i forbindelse med brøyting og vedlikehold, for på den måten åpne for at landbruksnæringen skal kunne få seg en ekstra inntektskilde.