ENERGINASJONEN NORGE 


Norge er en energinasjon. Utviklingen av Norge til en energinasjon startet for over hundre år siden. Vannkraften er ryggraden i det norske kraftsystemet. Først gjennom å foredle den fornybare energien i elver og fossefall til kraftproduksjon, senere med olje- og gassproduksjon og de enorme inntektene fra sokkelen. Det må bevares, utvikles og sikres med nasjonale hensyn for det norske felleskapet.


VANNKRAFTEN - ACER 


INPs grunnleggende verdi og standpunkt er at ingen andre nasjoner, nasjonale tilslutninger eller organisasjoner skal ha styringsrett over norske naturressurser. Tilslutningen til EUs energibyrå er derfor en lite ønskelig utvikling. Vi har verken styringsrett eller stemmerett. 


Tilgangen til billig, fornybar kraft for industri og næring er et konkurransefortrinn i et ellers kaldt nordisk land. Fri flyt av energi som den femte frihet under ACER vil utligne prisen og kraftprisen i Norge vil øke. INP vil trekke Norge ut av ACER. INP vil sikre norske husstander og industri. 

OLJE- OG GASSNÆRINGEN 


INP ønsker å videreføre eierskapet til olje- og gassressursene på samme måte som i dag.  

INP sier nei til salg av Equinor, som Høyre foreslår. 


Petroleumsnæringen er Norges viktigste næring. Siden oppstarten har petroleumsvirksomheten i Norge gitt en verdiskaping på om lag 14 000 milliarder kroner målt i dagens kroneverdi. 7 000 mrd. i inntekter fra olje- og gassproduksjon spares til fremtidige generasjoner. 


INP vil arbeide for å bevare og forbedre nevnte industri og gjerne legge til rette for ytterligere kraftintensiv-industri i by og bygd.


INP mener det er plass til mer aluminiumsindustri og ønsker utvikling av stål- og silisiumsindustrien ved våre tradisjonelle smelteverk.


Verdens økonomiske vekst og velstandsutvikling krever energi.

Olje og gass vil i de nærmeste tiårene fortsatt utgjøre en stor del av verdens energiforbruk. Industri- og næringspartiet vil sikre utvikling og stabilitet for olje- og gassnæringen. En sterk petroleumsnæring er det beste grunnlag for å utvikle en mangfoldig energiklynge og for videre satsing på fornybar energiproduksjon i verden. 

HAVBUNNSMINERALER

Det legges nå til rette for en ny næring som kan bidra til fremtidig verdiskaping fra havet: utvinning av havbunnsmineraler. Mineralene på havbunnen vår er viktig for fremtidens teknologier. INP ønsker alikevel ikke å slippe til private aktører som vil drive gruvedrift på havbunnen før følgene for havmiljøet er tilfredsstillende utredet.