Industri- og Næringspartiet  har fokus på Norge

INP skal være partiet for kystbefolkningen og politisk ivareta deres interesser i ny og tradisjonell næring.

Fiskerinæringen


INP ønsker å stimulere til etablering av videreforedlingsanlegg i umiddelbar nærhet til fiskemottak, gjennom tilskuddsordninger til nyetablerere.


I forbindelse med kvotetildeling og konsesjoner innen fiskeoppdrett og fiskeri, skal man legge inn klausuler om levering til norske mottak for å kunne ha forutsigbarhet på råvaretilgang. Dette skal gjelde for alle som innehar kvoter og konsesjoner for drift i Norge.


Norge er et helt spesielt land å bo i


Vi har et hardt arktisk klima og en geografisk spredning på befolkningen som må særlig ivaretas.
Gjennom statseierskapet skal den norske befolkningen og den norske industrien sikres en særlig rimelig strømforsyning med norsk fornybar kraft. 

Norske naturressurser


INPs grunnleggende verdi er at ingen andre nasjoner, nasjonale tilslutninger eller organisasjoner skal ha styringsrett over norske naturressurser.


Kraftkrevende industri har i mange år vært selve bærebjelken i mange byer og tettsteder i Norges langstrakte land og har hatt en fundamental betydning for Norge som industrinasjon og byggingen av landet.
Industrien betyr enormt for sysselsetting og bosetting i distriktene.