Hjem > Fylkes-og-lokallag > Rogaland > Rogaland INP

Nyheter: Distriktvennlig politikk

/images/Veg.jpg

Norge er et helt spesielt land å bo i Vi har et hardt arktisk klima og en geografisk spredning på befolkningen som må særlig ivaretas. Gjennom statseierskapet skal den norske befolkningen og den norske industrien sikres en særlig rimelig strømforsyning til kostpris. Norge har ikke mange konkurransefordeler i forhold til klimatisk plassering, men vi ønsker å skape et særlig konkurransefortrinn ift. industri, og tiltrekke oss den arbeidskraften vi ønsker oss. Distriktvennlig politikk Industri- og næringspartiet er Norges mest distriktvennlige politiske parti. Ved å ta i bruk dagens digitale verktøy kan et hvilket som helst offentlig organ desentraliseres. Distriktene skal ikke dreneres for kunnskapsarbeidsplasser ved den sentraliseringsiveren vi nå ser fra de etablerte politiske styringspartiene. Vi ser at lokalsykehus, tingretten, NAV og skattekontorene blir mer og mer sentralisert og lokalisert til fylkeshovedstedene. Dette mener vi er feil, vi ønsker å legge disse verdifulle kunnskapsarbeidsplassene dit folk vil bo. Vi vil ha fokus på helse, næring og velferd. For å kunne øke tilstrømmingen av potensielle arbeidstakere til distriktene, må det være insentiver i form av regional reduksjon på avgifter. Dette være seg på tilskudd til drivstoff- transport, varetransport og nettleie.

INP mener at utbygging av infrastrukturen her til lands er å betrakte som en utgift til inntekts ervervelse. Gode ferdselsårer bidrar til økt verdiskapning, bosetting, turisme og ikke minst trafikksikkerhet, som kommer alle til gode i en eller annen form. Det å betale bompenger, føles som en urettferdig ekstrabelastning på toppen av alle betalte skatter og avgifter i flere omganger for å skaffe seg kjøretøy og tilsvarende for å benytte dette i samfunnets interesse. Ferger er en viktig del i distriktene, og

INP definerer ferger som en del av riksveinettet, og alle strekninger uten alternativer skal dekkes over statsbudsjettet.

INP ønsker å føre en landbrukspolitikk som stimulerer landbrukets næringsvirksomhet til utvikling, økt rekruttering, økt sysselsettingsgrad og dermed sikre en bærekraftig bosetting i distriktene.

INP er opptatt av at landsomfattende handelskjeder samhandler med bonden etter intensjonene og ikke utøver makt i kraft av å være få og store. Forbrukersamvirket har lang og solid tradisjon i Norge, fra de første handelslag til nå hvor vi har fått regionale forbrukersamvirke som dekker hele landet. Det er viktig for produsentene å ha trygge og stabile mottakere som samhandler også på produsentenes vilkår.

INP vil jobbe for målrettede og gode investeringspakker for landbruket. Det gir god og trygg verdiskapning med tidsriktige driftsbygninger, lokaler og utstyr for matvareforedling i et innovativt landbruk tilpasset lokale forhold og tilgjengelige ressurser. Det samme gjelder for dem som har behov for oppgradering og opparbeidelse av dyrbar åkermark, myrområder og jord, samt tiltak for en effektiv utnyttelse av arealene. Omsetning og lønnsomhet er avgjørende for viljen til å satse og investere.

INP ønsker å tilpasse avgiftene på norske sesongvarer for å stimulere til økt omsetningen av lokalt produserte varer.

INP vil også støtte den populære trenden rundt om i landet med forhåndsbestilt utlevering av lokale matvarer, som er godkjent av Mattilsynet, og ser dette som et sterkt uttrykt ønske fra forbrukerne om å kjøpe kortreist og lokal mat.

INP vil jobbe for at kommunene rundt om i landet skal stille gode «torg» til fri disposisjon.


Våre nyheter

Norge en energinasjon
Norge en energinasjon
Industri- og Næringspartiet (INP) vil verne om og utvikle Norge som energinasjon. Vi skal sikre og prioritere vannkraften som forsyner norske hustander, det offentlige, næringslivet og industri i Norge.
Industri- og næringsutvikling
Industri- og næringsutvikling
INP ønsker en sterk satsing på nyindustrialisering. Vi mener det er avgjørende for AS Norge å satse på utvikling fremfor avvikling.
Distriktvennlig politikk
Distriktvennlig politikk
Industri- og Næringspartiet er Norges mest distriktsvennlige politiske parti.
Ved å ta i bruk dagens digitale verktøy kan et hvilket som helst offentlig organ desentraliseres.
Sikkerhet og forsvar
Sikkerhet og forsvar
INP ønsker å gjenreise forsvaret, særlig i nordområdene. Vi vil lytte til Forsvarets egen ekspertise blant annet ved å bifalle deres anbefaling om en ny bataljon for Sør-Norge.

Lokallag

Gjesdal

Randaberg

Sandnes

Stavanger

Tysvær