Hjem > Fylkes-og-lokallag > Rogaland > Rogaland INP

Nyheter: Sikkerhet og forsvar

/images/Hangarskip.jpg

INP ønsker en generell styrking av forsvaret, og i særdeleshet i Nordområdene. Vi mener det må settes av nødvendige midler slik at man kan ha flere vernepliktige gjennom tjeneste. Forsvar av Norge må fortsatt være basert på et mobiliserings- forsvar, men vi må øke antall personell i den stående styrken i tillegg til reservestyrkene.

Styrking av forsvarets tilstedeværelse i Nordområdene er viktig også med tanke på naturressurser i disse områdene. Kystvakten overvåker fiskerinæringen. Våre olje- og gassinstallasjoner kan være terrormål og vi må legge til rette for et effektivt forsvar av disse når utbyggingen i nordområdene finner sted.

INP ønsker å videreføre og styrke vårt samarbeid med NATO, men vil avslutte samarbeidet om en EU forsvarsorganisasjon. Norge har noen av verdens beste spesialstyrker som det høstes mye gode ord om.

INP vil legge til rette for at denne styrken ikke blir svekket. Hovedhensikten vil være å ha stående styrker i Norge til enhver tid samt nok kapasitet til disposisjon for eventuelle NATO eller FN oppdrag.

Verneplikten: Vi ønsker en obligatorisk verneplikt i Norge som skal være tre måneder og avtjenes i alderen 18-25 år. Her skal det gis grunnleggende kunnskap om håndvåpen og teoretisk kunnskap om avansert teknologisk krigføring samt innføring i militær kommunikasjon og nærforsvar. På denne måten kan man «verve» gode kandidater som ønsker fast ansettelse i forsvaret innenfor de grener man har ønsker og talent for. Det skal gis rom for de som reserverer seg mot deltakelse i våpentrening, men de skal fortsatt gjennomføre verneplikten sammen med de andre i ulike støttefunksjoner.

De som ansettes til videre tjeneste, skal bli tilbudt en forlengelse, slik at total førstegangstjeneste for disse blir 12-15 mnd. avhengig av forsvarsgren. Gjennomført førstegangstjeneste vil gi formell studiekompetanse tilsvarende fagbrev i ulike disipliner. INP mener at den lederutdannelsen og erfaring man opparbeider seg gjennom befals- og krigsskoler må styrkes i takt med både teknologisk utvikling og en økt tilstedeværelse. Vi må satse på ungdommen og legge til rette for økt inntak ved de militære skolene våre.


Våre nyheter

Norge en energinasjon
Norge en energinasjon
Industri- og Næringspartiet (INP) vil verne om og utvikle Norge som energinasjon. Vi skal sikre og prioritere vannkraften som forsyner norske hustander, det offentlige, næringslivet og industri i Norge.
Industri- og næringsutvikling
Industri- og næringsutvikling
INP ønsker en sterk satsing på nyindustrialisering. Vi mener det er avgjørende for AS Norge å satse på utvikling fremfor avvikling.
Distriktvennlig politikk
Distriktvennlig politikk
Industri- og Næringspartiet er Norges mest distriktsvennlige politiske parti.
Ved å ta i bruk dagens digitale verktøy kan et hvilket som helst offentlig organ desentraliseres.
Sikkerhet og forsvar
Sikkerhet og forsvar
INP ønsker å gjenreise forsvaret, særlig i nordområdene. Vi vil lytte til Forsvarets egen ekspertise blant annet ved å bifalle deres anbefaling om en ny bataljon for Sør-Norge.