Høringssvar

Koronasertifikat Forlengelse 


Industri- og næringspartiet (INP) har sendt slik høringssvar til planene om å forlenge de midlertidige bestemmelsene om bruk av koronasertifikat:


Industri- og Næringspartiet

03. mars 2022                                                                   


 

Industri- og Næringspartiet motsetter seg forlengelse om de midlertidige bestemmelser om bruk av koronasertifikat til 30. juni 2023.

Bestemmelsen er allerede forlenget til 1. juli 2022.

Smittevernloven og koronasertifikat bør nå skrinlegges i sin helhet.

Smittevernetaten kan ikke avskaffe rettsstaten og sette store deler av Grunnloven og menneskerettighetene til side. Norge skal ikke styre landet via Smittevernloven.


Flere jurister advarte allerede Stortinget mot å gå med på regjeringens forslag til kriselov mars 2020.

En lov som gir hjemmel til ubegrenset inngripen i folks frihet, det er ikke det vårt demokrati eller menneskerettigheter er bygget på. Norge kan ikke ha en smittevernlov som gir myndighetene en fullmakt som befolkningen bare må stole på ikke blir misbrukt. Norske statsborgere ha sikkerhet for at menneskerettighetene er beskyttet under enhver tid og krise.


INP motsetter seg innføring av koronasertifikatet i sin helhet.

Koronapasset diskriminerer på bakgrunn av helsestatus. Et koronasertifikat som segregerer basert på helsestatus som påvirker både frihet og bevegelsesfrihet og som videre deler befolkningen inn i grupper, er svært betenkelig og svært kritikkverdig i et fritt demokrati. En slik “beredskap“som regjeringen begrunner koronasertifikat med, er ikke et smittevern som regjeringen foreslår, da det verken er støttet av forskning eller Helsedirektoratet. Det er heller motsatt, da vi vet at de vaksinerte smitter like mye som uvaksinerte. Da faller effekten av et koronasertifikat bort. Bruken av et koronasertifikat ser da mer ut som politisk kontroll av befolkningen enn smittevern. Omikron ser ikke ut til å bry seg om du er vaksinert eller tidligere smittet. Da bør ikke koronapass brukes, mener Helsedirektoratet. Segregering av friske mennesker kan ikke bli en sedvane i en pandemi i et demokratisk samfunn.


Høringsdokumentet: 

Det vises til høringsnotat av 28.1.2022 om EU-Kommisjonens forslag av 14. desember 2021 til endringer i Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/399 om bevegelsen av personer over grenser (grenseforordningen), regjeringens beslutning av 9.2.2022 om at det nasjonale koronasertifikatet skal ha samme gyldighetskriterier som EU-sertifikatet, og høringsnotat av 11.2.2022 om å forlenge virketiden for de midlertidige bestemmelsene om koronasertifikat. 


Industri- og Næringspartiet mener det er svært problematisk hvis det er en «forordning» gjennom EØS-avtalen som går rett inn i det norske lovverket, og som nå vil forlenge bruken av koronasertifikat for norske statsborgere. Koronasertifikat er fra før ikke vurdert grundig nok opp mot menneskerettigheter og Grunnloven. Videreføring av en slik lov er derfor ikke å anbefale. 


Smittevernloven med graverende tiltak har allerede vist seg å være for inngripende uten gode nok resultater å vise til at det hindrer smitte. Tiltak kan ikke bli verre enn sykdommen selv. Smittevernloven har fra før ikke gode nok smittevernfaglige begrunnelser eller vitenskapelig tyngde å vise til, som rettferdiggjør slike sterke inngrep i individets menneskerettigheter. Det gjør det ikke bedre at EUs lovverk føres inn i det norske lovverket, uten andre vitenskapelige begrunnelser å vise til. Industri- og Næringspartiet motsetter seg derfor at Regjeringens koronapass – etter EUs modell – blir innført i Norge. 


Vi viser til advokat med møterett for høyesterett, Bjørnar Eilertsen, som har skrevet fagbøker og undervist om smittevernlovgivningen i årevis.

Han forklarer at forslaget i hovedsak handler om følgende:


Norge ønsker å ha regler om koronasertifikat som er tilpasset EU.

Man ønsker først og fremst å ha regler om koronasertifikater i Norge som er mest mulig tilpasset EU-lovgivningen, slik at reisende kan fortsette å benytte koronasertifikatet på reiser i de statene i EØS-området som krever det.

 

I begynnelsen av februar i år foreslo EU å forlenge bruken av koronasertifikater med ett år, og Norge ønsker nå å følge etter. Det norske folk fortjener myndigheter som selv tar riktige utredninger for eget folk, ikke belage seg på andre organisasjoner som ikke står demokratiske ansvarlige mot norske statsborgere, eller som vi kan holde ansvarlige demokratisk i egen nasjon under eget lovverk.


Sitat fra forslaget: “Av bestemmelsen følger at dersom det er avgjørende for å motvirke et alvorlig utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom, kan departementet i forskrift bestemme at befolkningen eller deler av den skal ha plikt til å la seg vaksinere.»


Industri- og Næringspartiet (INP) motsetter seg en kriselov med tvangsvaksinering mot egen fri vilje.

Det inkluderer barn. Folkehelseinstituttet anbefaler ikke koronasertifikat, og problematiserer at dette i den tenkte utforming ikke harmonerer med de vaksinasjonsanbefalingene som er gitt i Norge. Å endre dette lovverket selv i en krise, er uakseptabelt. Helseråd skal være helseråd, ikke påføre tvang fra myndighetene i samarbeid med legemiddelbransjen. Legemiddelindustrien må absolutt ikke på denne måten få støtte til lansering av sine produkter uten offisiell godkjenning som Sars-covid-2, med sikkert salg med påbud for befolkningen. Det må fremdeles være på frivillig basis.


Sitat: «Dersom et alvorlig utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom har oppstått, kan departementet i forskrift bestemme at personer som ikke er vaksinert, må oppholde seg innenfor bestemte områder, skal nektes deltakelse i organisert samvær med andre, for eksempel i barnehage, skole, møter eller kommunikasjonsmidler, eller at de må ta nødvendige forholdsregler.»

sitat: «Det vil også bli nødvendig å vurdere hva som kan bli rettsvirkningene av å bli nektet adgang til arbeidsplassen på grunn av manglende koronasertifikat. Til det siste må det for eksempel tas stilling til om arbeidsgiver vil ha lønnsplikt for en uvaksinert arbeidstaker som nektes adgang til arbeidsplassen (og som ikke f.eks. kan arbeide hjemmefra) eller om arbeidstakeren vil måtte ha fri uten lønn. Eventuelt må det vurderes om manglende koronasertifikat skal kunne gi grunnlag for personalmessige forføyninger, i ytterste konsekvens oppsigelse eller avskjed.»


Industri- og Næringspartiet motsetter seg at bedrifter selv kan gi avskjed, eller at myndighetene skal kunne gripe inn i arbeidsforholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver basert på private helseopplysninger.

Regjeringen foreslår heller ikke at uvaksinerte kan fratas lønn og få sparken. 


I forslaget står det at det vil bli nødvendig å vurdere hvilke regler som skal gjelde hvis ansatte blir nektet å komme på jobb fordi de ikke har tatt vaksine. Det er altså allerede rom for å nekte ansatte å jobbe som uvaksinerte.


Industri- og Næringspartiet motsetter seg at pandemi-lovverk skal brukes til segregering av en frisk befolkning. 

Koronasertifikat bryter med de bærende verdiene Norge er bygget på og smittevernloven bryter inn i individets private helsestatus.


Det står også i forslaget at det kan bli aktuelt å stille krav om vaksinasjon eller gjennomgått sykdom for å besøke spisesteder.

Industri- og Næringspartiet mener at myndighetene bør sikre at ingen norske innbyggere skal måtte vise pass for å bevege seg fritt i Norge.

Minst av alt på et spisested. Det norske samfunn kan ikke baseres på at man er syk inntil man har bevist at man er frisk. Grunnloven er nettopp til for å sikre våre rettigheter.

Norge kan ikke innføre en smittevernlov som skaper nye kriser for demokrati og menneskerettigheter.