Strømprisene vi nå opplever kan fort bli kroniske om det ikke tas virkningsfulle grep.


INP tør å påstå at årsaken til de alvorlige utfordringer dette nå påfører samfunnsmaskineriet,  er et resultat av at våre politikere i lang tid ikke har evnet å ta i bruk konsekvenspolitikk.


Nå ser det ut til at bortforklaringer og økt satsing på fornybar energi er det beste man kommer opp med.


Ellers kureres nødvendigvis symptomene fra dag til dag med smålige almisser.


INP har helt andre perspektiver og løsninger, som kan iverksettes snarest.

I flere tiår har vi hatt et politisk landskap på Stortinget som har tatt en rekke uheldige beslutninger.

Dette har vært velmenende og man har vært noe naive som har trodd at særlig europeiske land aldri mer skulle gå i direkte krig eller bli innblandet i uroligheter.

Vi har hatt to store styringspartier som har latt markedsliberalismen blomstre, også der det er naturlig med statlig kontroll og regulering.

De aller fleste partiene har latt seg internasjonalisere i den tro at politikk er et anliggende for det internasjonale samfunnet.

Samtidig har det vokst opp en del oppdrettspolitikere som ikke har lært seg konsekvenspolitikk.

Kanskje ikke så rart når partikulturene nå i større grad foretrekker en akademisk elite der det ikke stilles krav til arbeidslivserfaring, men rekrutteres fra partienes egne organisasjonsbobler. 

 

Strømprisene vi har for tiden er, etter vår mening, et resultat av at våre politikere ikke har evnet å ta i bruk konsekvenspolitikk. 

Det er ingen tvil om at utenlandskablene har svært negativ innvirkning på det norske kraftmarkedet.

INP var en av svært få som advarte mot disse konsekvensen av kablene i sin tid.


Å melde Norge inn i EØS og deretter ACER i 2018, var et feilgrep og må reverseres.

ACER er et EU byrå for samarbeid mellom energireguleringsmyndighetene i EU.

At norsk vannkraft er knyttet opp til børsen NordPool og Euronext der kull og gass er referanse, er helt unaturlig. 

Norge eksporterer nå vårt konkurransefortrinn nr 1.

Vi ser at det norske samfunnet er ikke rigget for å takle slike priser. 

 

Istedenfor å dele ut ytterligere skyld ønsker vi å presentere vår løsning.

Punktene er ikke i prioritert rekkefølge, men en rekke tiltak som hver for seg eller samlet må til for å normalisere det norske kraftmarkedet.

 

  1. Stortinget må endre energiloven slik at norsk vannkraft defineres som sikkerhetskritisk infrastruktur og ikke en vare.Dermed vil ikke den norske vannkraften omfavnes av internasjonale avtaler.
  2. Vi må prioritere det norske kraftmarkedet først og ikke eksportere en eneste kW før norske husholdninger, næringsliv, landbruket, industri og det offentlige er dekket til sikker side og har forutsigbare rammevilkår. 
  3. Vindkraftverk på land og havet har svært negativ effekt på strømprisene og omkringliggende natur/ miljø. De kan ikke produsere like billig og eller like stabilt som vannkraften. Derfor skal alle vindkraftverk innstilles og konsesjoner tilbaketrekkes. 
  4. Vi må oppgradere eksisterende vannkraftverk og igangsette prosjektene som gjør dem mer effektive og prosjekter som kan gi mange TWh ved å føre vann fra omkringliggende vassdrag og føre flomvann over turbiner inne i fjellet. Dette kan gjøres uten  synlige inngrep i naturen ved å ta i bruk oljenæringens boreteknologi. 
  5. Vi må skrinlegge planene om elektrifisering av sokkelen og en totalelektrifisering av bilparken / transportsektoren. Det er meget egoistisk av Norge å sikre seg så mye av jordens metaller for å elektrifisere landets bilpark.
  6. Vi må åpne for konsesjonsrunde 26. Vi må lete for å finne olje og gass. Norge og Europa trenger mer gass, ikke mindre. Dette vil ha en helt tydelig og positiv innvirkning på kraftprisen. 
  7. Olje- og energiministeren må ta en alvorsprat med Tyskland, England, Nederland samt eierne av utenlandskablene og legge seg flat. Norge har inngått avtaler som vi ikke har sett konsekvensene av. Avtalene er ikke på noen måte i henhold til intensjonene og må sies opp øyeblikkelig og uten opphold. 
  8. Norge må igangsette oppsigelse av ACER og EØS avtalene slik at vi ikke skal kunne komme i lignende situasjoner igjen.
  9. Den norske staten skal utøve et mye mer aktivt eierskap i styrene, særlig hos Equinor, Statkraft og kraftprodusentene.
  10. Norsk vannkraft tas av børsen.


        Partileder Owe Ingemann Waltherzøe 20.09.22