Miljø og klima er to ord som ofte nevnes i samme setning.
INP mener at det er på tide å se på disse begrepene adskilt, da vi ser at miljøet vårt ofres til fordel for klimamålene. Verden har mange miljømessige utfordringer, men vi ser at utslipp av CO2 får svært mye fokus. Klima har derfor fått et eget punkt i partiprogrammet.

Miljøvern handler om å beskytte jorden vår mot utslipp av gift til jord, sjø og luft.
Det handler om å ta vare på natur- og kulturlandskap.
Det handler om å opprettholde livsgrunnlag for planter, dyr og mennesker.
INP er sterkt opptatt av dette og vil jobbe for å ivareta miljøet på en best mulig måte. Dette får vi til gjennom internasjonalt, offentlig / privat samarbeid basert på godt fundamentert vitenskap og ny teknologi.

INP vil: 
 • Øke fokus på alle jordens miljøproblemer  
 • Bruke midler der hvor vi kan få mest ut av hver krone, basert på vitenskap og fakta.
 • Bedre luftkvaliteten i byene gjennom økt bruk av elektrisk energi til oppvarming.
 • Vi ønsker å stimulere til utbytting av gamle vedovner med nye som har mer effektiv forbrenning og mindre utslipp av skadelige partikler og gasser.
 • Stanse all vindkraftutbygging.Vindkraften fører meg seg store ødeleggelser av norsk natur, støy, trussel mot artsmangfoldet og forurensing i from av avskalling av komposittmateriale. I tillegg kommer risikoen for oljelekkasjer.
 • Jobbe internasjonalt for å bekjempe forsøpling av havet.Enorme mengder plast renner ut i havet, mesteparten gjennom elver i Sørøst-Asia.
 • INP vil støtte tiltak som reduserer denne store miljøtrusselen.Slike tiltak kan være renseanlegg i elver, bidrag til å få på plass panteordninger mm.
 • Jobbe for en renere kystlinje.Få flere strender til å kvalifisere til blått flagg. Redusert plastforsøpling, utslipp av kjemikalier fra industri og fartøy, avrenning fra jordbruk og sanitæranlegg.
 • INP vil jobbe for å fjerne den skremmende trusselen fra kvikksølvlasten i ubåten U-864 som ligger utenfor Fedje.
 • Kjempe for å øke jordens skogsareal og for å beholde artsmangfolde
 • Skogplanting og vern av myrområder er gode tiltak, både i forhold til miljø og klima.
 • Stanse tilsetning av biodrivstoff
 • Råstoffet på verdensmarkedet er dominert av palmeolje og matplanter som mais, raps og soya.
 • Bruk av biodrivstoff raserer tropisk regnskog og legger beslag på jordbruksareal som kunne vært brukt til matproduksjon
 • Utrede hydrogen som energikilde for kjøretøy og fartøy
 • Å fremstille utslippsfrie kjøretøy er positivt, spesielt når det gjelder lokal forurensing i byene. Men dagens dominerende teknologi fører med seg store miljøproblemer i utvinningslandene.
 • Hydrogen utvinnes effektivt fra norsk naturgass, og kan muligens også i fremtiden utvinnes mer effektivt fra vann.