INP ønsker å bygge et sterkt forsvar og vil øke bevilgninger opp mot 2% målet. INP ser nødvendigheten av utbytting og fornyelse av materiell inkludert reservedelslager, på en kontinuerlig basis, slik at større anskaffelser skjer over tid.

Et hvert yrke trenger øvelse for å bli trygge i jobben og for å tilegne seg ferdigheter. INP er derfor av den mening at det må settes av tilstrekkelige midler til å ha et faglig forsvarlig øvelsesnivå, både nasjonalt og internasjonalt. De perifere forsvarsverkene våre blir ikke bare overført til beredskapsforsvaret vårt, de blir lagt ned og også solgt. Ubåt anlegg, kystforsvar, flybaser, hangarer etc må ikke avhendes, men kunne benyttes i beredskaps sammenheng.

INP ser med bekymring på at de fagmilitære rådene blir tilsidesatt av regjeringen og Stortinget.

INP ønsker en generell styrking av forsvaret, og i særdeleshet i Nordområdene. Vi mener det må settes av nødvendige midler slik at man kan ha flere vernepliktige gjennom tjeneste. Forsvar av Norge må fortsatt være basert på et mobiliserings forsvar, men vi må øke antall personell i den stående styrken i tillegg til reservestyrkene. Styrking av forsvarets tilstedeværelse i Nordområdene våre er viktig, også med tanke på naturressurser i disse områdene. Kystvakten overvåker fiskerinæringen. Våre olje og gass installasjoner kan være terrormål, og vi må legge til rette for et effektivt forsvar av disse når utbyggingen i nordområdene finner sted.

NATO

INP ønsker å videreføre og styrke vårt samarbeid med NATO, men vil avslutte samarbeidet om en EU forsvarsorganisasjon. Norge har noen av verdens beste spesialstyrker som det høstes mye gode ord om. INP vil legge til rette for at denne styrken ikke blir svekket. Hovedhensikten vil være å ha stående styrker i Norge til enhver tid, samt nok kapasitet til disposisjon for eventuelle NATO eller FN oppdrag.

Verneplikten

Vi ønsker en obligatorisk verneplikt i Norge som skal være tre måneder og avtjenes i alderen 18-25 år. Her skal det gis grunnleggende kunnskap om håndvåpen, teoretisk kunnskap om avansert teknologisk krigføring samt innføring i militær kommunikasjon og nærforsvar. På denne måten kan man «verve» gode kandidater som ønsker fast ansettelse i forsvaret innenfor de grener man har ønsker og talent for. Det skal gis rom for de som reserverer seg mot deltakelse i våpentrening, men de skal fortsatt gjennomføre verneplikten sammen med de andre i ulike støttefunksjoner. De som ansettes til videre tjeneste blir tilbudt en forlengelse, slik at total førstegangstjeneste for disse blir 12-15 mnd. avhengig av forsvarsgren. Gjennomført førstegangstjeneste vil gi formell studiekompetanse tilsvarende fagbrev i ulike disipliner.

INP mener at den lederutdannelsen og erfaring man opparbeider seg gjennom befal– og krigsskoler må styrkes i takt med både teknologisk utvikling og en økt tilstedeværelse. Vi må satse på ungdommen og legge til rette for økt inntak ved de militære skolene våre.

Luftforsvaret

Opp gjennom årene har Luftforsvaret vist seg å ha en nøkkelrolle i det moderne forsvar. Med de siste tilskuddene av kampfly har Norge et godt luftforsvar, med moderne enheter. Vi må derimot ikke la det bli en hvilepute eller legge alle eggene i en kurv mht baser.

Det nye militære SAR helikopteret er på vei inn, og vil styrke redningstjenesten. I tillegg er 6 sivile redningshelikopter baser operert av oljenæringen i drift. Denne kapasiteten kan disponeres i en beredskaps situasjon. Innføring av NH 90 må granskes for å lære og unngå nye skandaler. Dette koster milliarder av kroner fordi prosjektet er ute av kontroll. Dersom det ikke blir kosteffektivt, må en annen type anskaffes for å sikre kystvakt og marine tilstrekkelig helikopter kapasitet. Hæren må ha fremtidig helikopter kapasitet. I dag er den begrensede kapasitet med Bell 412 SP flyttet til Rygge i Østfold. Spesialstyrkene må ha helikopter kapasitet, men ikke en hel skvadron på bekostning av hæren i Nord. Bell 412 bør flyttes tilbake til Bardufoss, bortsett fra et mindre antall som beholdes på Rygge. Det er viktig å prioritere anskaffelse av moderne helikoptere til hæren. I en krigssituasjon kan sivile helikoptre disponeres. Planverk må utarbeides. Det var gode erfaringer med dette på 1990 tallet.

Hammerfest har de siste 20 år vært driftet av sivilt SAR helikopter for olje og gass næringen. Denne ressursen bør sammen med de andre sivile SAR basene i større grad benyttes av Hovedredningssentralen. Det må utarbeides en formell avtale vedrørende de sivile SAR ressursene. I avtalen må inkluderes type oppdrag, ekstra trening og alle økonomiske forhold for å disponere denne ressursen.

Basen for våre overvåkningsfly er i ferd med å bli flyttet fra Andøya Flystasjon, Andenes til Evenes. Dette til tross for at økonomiske og operative forhold tilsier at det er en beslutning tatt på feil grunnlag. En massiv protest fra Innbyggere på Andenes og operativt personell med erfaring fra Evenes har vært mye fremme i media. INP mener det er momenter i denne protesten som gjør at flytting av MPA må reverseres. MPA bør fortsette på Andøya Flystasjon Andenes, i tillegg til at basen benyttes av militære fly i en beredskaps situasjon.

I nåværende planverk skal jagerfly stasjoneres på Ørland og Evenes. INP mener det er viktig å ha flere beredskapsbaser for å ta imot nasjonale og allierte fly.

Sjøforsvaret

Nylig mistet sjøforsvaret en av sine fregatter, INP mener at det må settes av midler for anskaffelse av erstatning for denne, eller at man finner annet materiell som kan erstatte det tapte skipet. Det er også en kjennsgjerning at norskekysten er full av holmer og skjær og trange farvann, noe som gjør at vårt sjøforsvar i større grad enn andre trenger mindre enheter, for å kunne navigere langs kysten vår og for å kunne gjemme seg mellom holmene. Gjennom å øke verneplikten i forsvaret generelt mener INP at det vil kunne være mulig å bemanne opp flere MTB ’er og ubåter. Sjøheimvernet ble utfaset og den rollen disse hadde var i stor grad informasjonsinnsamling med sine små fiskefartøy. Selv med dagens teknologiske løsninger ser man også at disse gjør et effektivt forsvar sårbart, gjennom eksempelvis GPS blokkering. I en slik situasjon vil lokalkjente sjøheimevern soldater være en verdifull ressurs.

Kystvakta

INP ønsker å videreføre det indre kystoppsyn, ved nødvendige nyinvesteringer. INP ser også nødvendigheten av en sterk tilstedeværelse av kystvakta utenfor tollgrensen. Tilstedeværelsen av kystvakta skjer ikke ved at fartøyene ligger til kai. INP vil videreføre dagens kystvaktstruktur og sikre nødvendig midler for dette, både med tanke på drift, men også en kontinuerlig fornyelse av flåten.

Landforsvaret

INP vil finne rom til anskaffelse av moderne stridsvogner, slik at kavaleriet vårt har hjelpemidler som er moderne og egnet til formålet, disse skal i størst mulig grad utplasseres i nordområdene.

Heimevernet (HV)

En økning av deltagelse i forsvaret vil også styrke HV. HV vil være en viktig førsteinnsats i sentrale strøk hvor forsvarsinstallasjonene ikke nødvendigvis er de største. Det er viktig for tryggheten til innbyggerne i landet at man har et mobiliserings forsvar og Heimevern. INP ønsker en særdeles styrking av HV-ungdommen, i forsvars øyemed er det viktig å ta vare på den ungdommen som ønsker å engasjere seg i HV.