Styrke barsels- og foreldrepermisjonstiden

/images/barn2.jpg

Nesten halvparten av norske mødre tar nå ut ulønnet permisjon for mer tid med barnet, viser siste NAV-rapport. Det forteller oss at mor og barn trenger mer tid hjemme i trygge rammer enn dagens barselspermisjon tillater. 

Vi må gjøre endringer, for det er verken mor eller barn som skal komme uheldig ut under dagens politiske barselspermisjonsordning. Norge kan ikke bli et land som ikke legger barnets beste til grunn. 

INP har derfor vedtektsfestet at vi vil jobbe for å omdisponere dagens kontantstøtteordning og finansiere økt barselpermisjon til totalt 18 måneder. 12 måneder forbeholdt mor og 6 måneder til fordeling fritt i familien. Det vil sikre barnets beste! 

Norge bruker ca 2 prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP) på barnehagesektoren. Norge ligger på topp i Europa med kostnader pr barn, ennå vi vet av forskning at det er store forskjeller på kvalitet og oppfølging i barnehagene. INP vil omfordele de midler til familiene i form av lenger barselspermisjon de 18 første måneder av barnets liv. 

Det er på tide å bringe barnets behov inn i permisjons- og barnehage debatten. Forskingen viser klart at stress kortisolnivå er størst hos de mindre barna, de er mest utsatt for stress og tåler det minst. Mest utsatt er barna mellom 0-2 år. 

Videre ønsker INP å vektlegge tilretteleggelse for at det skal være små barnehageenheter i nærområdet fremfor store sentrale aktører. Vi retter lys på barnets beste og gir de muligheten til å kunne utvikle tillitsforhold i tette og nære enheter.

For å oppnå maksimal effekt og økt befolkningsvekst med lavere snittalder på førstegangsfødende, ser INP også behov for et sikkerhetsnett for de yngre. Samt en progressiv familiepolitikk som legger bedre til rette for familier, samtidig som det sikrer høyere fødselstall i Norges land. 


VÅRE VÅRE KJERNESAKER

EU og EØS-avtalen
EU og EØS-avtalen
Industri- og Næringspartiet (INP) vil ta kampen for å si opp dagens EØS-avtale. Norge fortjener bedre frihandelsavtaler som ikke svekker det norske demokratiet eller vår Grunnlov.
Pensjonsløftet 
Pensjonsløftet 
INP vil løfte pensjons- og uførereguleringen inn i det regulære lønnsoppgjørene mellom partene i arbeidslivet.  Et alternativ kan være å bruke eksisterende reguleringsmekanismer som frontfagsmodellen og eller et snitt av fremforhandlet lønnsoppgjør utregnet av SSB. 
Beredskap og selvforsyning
Beredskap og selvforsyning
INP har som klart mål å øke selvforsyningsgraden innen medisinsk utstyr og legemidler. Vi ser et sterkt behov for å tilrettelegge for en større grad forskning og utvikling innen det medisinske feltet. Norge har spesielle behov for å kunne inneha kunnskap og evne til å utvikle flere produkter
Styrke barsels- og foreldrepermisjonstiden
Styrke barsels- og foreldrepermisjonstiden
Nesten halvparten av norske mødre tar nå ut ulønnet permisjon for mer tid med barnet, viser siste NAV-rapport. Det forteller oss at mor og barn trenger mer tid hjemme i trygge rammer enn dagens barselspermisjon tillater.
Sikkerhet og forsvar
Sikkerhet og forsvar
INP ønsker å gjenreise forsvaret, særlig i nordområdene. Vi vil lytte til Forsvarets egen ekspertise blant annet ved å bifalle deres anbefaling om en ny bataljon for Sør-Norge.
Distriktvennlig politikk
Distriktvennlig politikk
Industri- og Næringspartiet er Norges mest distriktsvennlige politiske parti.
Ved å ta i bruk dagens digitale verktøy kan et hvilket som helst offentlig organ desentraliseres.
Industri- og næringsutvikling
Industri- og næringsutvikling
INP ønsker en sterk satsing på nyindustrialisering. Vi mener det er avgjørende for AS Norge å satse på utvikling fremfor avvikling.
Norge en energinasjon
Norge en energinasjon
Industri- og Næringspartiet (INP) vil verne om og utvikle Norge som energinasjon. Vi skal sikre og prioritere vannkraften som forsyner norske hustander, det offentlige, næringslivet og industri i Norge.