Sikkerhet og forsvar

/images/Hangarskip.jpg

INP ønsker en generell styrking av forsvaret, og i særdeleshet i Nordområdene. Vi mener det må settes av nødvendige midler slik at man kan ha flere vernepliktige gjennom tjeneste. Forsvar av Norge må fortsatt være basert på et mobiliserings- forsvar, men vi må øke antall personell i den stående styrken i tillegg til reservestyrkene.

Styrking av forsvarets tilstedeværelse i Nordområdene er viktig også med tanke på naturressurser i disse områdene. Kystvakten overvåker fiskerinæringen. Våre olje- og gassinstallasjoner kan være terrormål og vi må legge til rette for et effektivt forsvar av disse når utbyggingen i nordområdene finner sted.

INP ønsker å videreføre og styrke vårt samarbeid med NATO, men vil avslutte samarbeidet om en EU forsvarsorganisasjon. Norge har noen av verdens beste spesialstyrker som det høstes mye gode ord om.

INP vil legge til rette for at denne styrken ikke blir svekket. Hovedhensikten vil være å ha stående styrker i Norge til enhver tid samt nok kapasitet til disposisjon for eventuelle NATO eller FN oppdrag.

Verneplikten: Vi ønsker en obligatorisk verneplikt i Norge som skal være tre måneder og avtjenes i alderen 18-25 år. Her skal det gis grunnleggende kunnskap om håndvåpen og teoretisk kunnskap om avansert teknologisk krigføring samt innføring i militær kommunikasjon og nærforsvar. På denne måten kan man «verve» gode kandidater som ønsker fast ansettelse i forsvaret innenfor de grener man har ønsker og talent for. Det skal gis rom for de som reserverer seg mot deltakelse i våpentrening, men de skal fortsatt gjennomføre verneplikten sammen med de andre i ulike støttefunksjoner.

De som ansettes til videre tjeneste, skal bli tilbudt en forlengelse, slik at total førstegangstjeneste for disse blir 12-15 mnd. avhengig av forsvarsgren. Gjennomført førstegangstjeneste vil gi formell studiekompetanse tilsvarende fagbrev i ulike disipliner. INP mener at den lederutdannelsen og erfaring man opparbeider seg gjennom befals- og krigsskoler må styrkes i takt med både teknologisk utvikling og en økt tilstedeværelse. Vi må satse på ungdommen og legge til rette for økt inntak ved de militære skolene våre.


VÅRE VÅRE KJERNESAKER

EU og EØS-avtalen
EU og EØS-avtalen
Industri- og Næringspartiet (INP) vil ta kampen for å si opp dagens EØS-avtale. Norge fortjener bedre frihandelsavtaler som ikke svekker det norske demokratiet eller vår Grunnlov.
Pensjonsløftet 
Pensjonsløftet 
INP vil løfte pensjons- og uførereguleringen inn i det regulære lønnsoppgjørene mellom partene i arbeidslivet.  Et alternativ kan være å bruke eksisterende reguleringsmekanismer som frontfagsmodellen og eller et snitt av fremforhandlet lønnsoppgjør utregnet av SSB. 
Beredskap og selvforsyning
Beredskap og selvforsyning
INP har som klart mål å øke selvforsyningsgraden innen medisinsk utstyr og legemidler. Vi ser et sterkt behov for å tilrettelegge for en større grad forskning og utvikling innen det medisinske feltet. Norge har spesielle behov for å kunne inneha kunnskap og evne til å utvikle flere produkter
Styrke barsels- og foreldrepermisjonstiden
Styrke barsels- og foreldrepermisjonstiden
Nesten halvparten av norske mødre tar nå ut ulønnet permisjon for mer tid med barnet, viser siste NAV-rapport. Det forteller oss at mor og barn trenger mer tid hjemme i trygge rammer enn dagens barselspermisjon tillater.
Sikkerhet og forsvar
Sikkerhet og forsvar
INP ønsker å gjenreise forsvaret, særlig i nordområdene. Vi vil lytte til Forsvarets egen ekspertise blant annet ved å bifalle deres anbefaling om en ny bataljon for Sør-Norge.
Distriktvennlig politikk
Distriktvennlig politikk
Industri- og Næringspartiet er Norges mest distriktsvennlige politiske parti.
Ved å ta i bruk dagens digitale verktøy kan et hvilket som helst offentlig organ desentraliseres.
Industri- og næringsutvikling
Industri- og næringsutvikling
INP ønsker en sterk satsing på nyindustrialisering. Vi mener det er avgjørende for AS Norge å satse på utvikling fremfor avvikling.
Norge en energinasjon
Norge en energinasjon
Industri- og Næringspartiet (INP) vil verne om og utvikle Norge som energinasjon. Vi skal sikre og prioritere vannkraften som forsyner norske hustander, det offentlige, næringslivet og industri i Norge.