Norge en energinasjon

/images/powerline.jpg

ENERGINASJONEN NORGE
Norge er en energinasjon. Utviklingen av Norge til en energinasjon startet for over hundre år siden.
Vannkraften er ryggraden i det norske kraftsystemet. Først gjennom å foredle den fornybare energien i elver og fossefall til kraftproduksjon, senere med olje- og gassproduksjon og de enorme inntektene fra sokkelen. Det må bevares, utvikles og sikres med nasjonale hensyn for det norske felleskapet.

VANNKRAFTEN - ACER
INPs grunnleggende verdi og standpunkt er at ingen andre nasjoner, nasjonale tilslutninger eller organisasjoner skal ha styringsrett over norske naturressurser. Tilslutningen til EUs energibyrå er derfor en lite ønskelig utvikling. Vi har verken styringsrett eller stemmerett. Tilgangen til billig, fornybar kraft for industri og næring er et konkurransefortrinn i et ellers kaldt nordisk land. Fri flyt av energi som den femte frihet under ACER vil utligne prisen og kraftprisen i Norge vil øke.
INP vil trekke Norge ut av ACER. INP vil sikre norske husstander og industri.

OLJE- OG GASSNÆRINGEN
INP ønsker å videreføre eierskapet til olje- og gassressursene på samme måte som i dag. INP sier nei til salg av Equinor, som Høyre foreslår. Petroleumsnæringen er Norges viktigste næring. Siden oppstarten har petroleumsvirksomheten i Norge gitt en verdiskaping på om lag 14 000 milliarder kroner målt i dagens kroneverdi. 7 000 mrd. i inntekter fra olje- og gassproduksjon spares til fremtidige generasjoner. INP vil arbeide for å bevare og forbedre nevnte industri og gjerne legge til rette for ytterligere kraftintensiv-industri i by og bygd. INP mener det er plass til mer aluminiumsindustri og ønsker utvikling av stål- og silisiumsindustrien ved våre tradisjonelle smelteverk. Verdens økonomiske vekst og velstandsutvikling krever energi. Olje og gass vil i de nærmeste tiårene fortsatt utgjøre en stor del av verdens energiforbruk. Industri- og næringspartiet vil sikre utvikling og stabilitet for olje- og gassnæringen. En sterk petroleumsnæring er det beste grunnlag for å utvikle en mangfoldig energiklynge og for videre satsing på fornybar energiproduksjon i verden.

HAVBUNNSMINERALER
Det legges nå til rette for en ny næring som kan bidra til fremtidig verdiskaping fra havet: utvinning av havbunnsmineraler. Mineralene på havbunnen vår er viktig for fremtidens teknologier. INP ønsker alikevel ikke å slippe til private aktører som vil drive gruvedrift på havbunnen før følgene for havmiljøet er tilfredsstillende utredet.


VÅRE VÅRE KJERNESAKER

EU og EØS-avtalen
EU og EØS-avtalen
Industri- og Næringspartiet (INP) vil ta kampen for å si opp dagens EØS-avtale. Norge fortjener bedre frihandelsavtaler som ikke svekker det norske demokratiet eller vår Grunnlov.
Pensjonsløftet 
Pensjonsløftet 
INP vil løfte pensjons- og uførereguleringen inn i det regulære lønnsoppgjørene mellom partene i arbeidslivet.  Et alternativ kan være å bruke eksisterende reguleringsmekanismer som frontfagsmodellen og eller et snitt av fremforhandlet lønnsoppgjør utregnet av SSB. 
Beredskap og selvforsyning
Beredskap og selvforsyning
INP har som klart mål å øke selvforsyningsgraden innen medisinsk utstyr og legemidler. Vi ser et sterkt behov for å tilrettelegge for en større grad forskning og utvikling innen det medisinske feltet. Norge har spesielle behov for å kunne inneha kunnskap og evne til å utvikle flere produkter
Styrke barsels- og foreldrepermisjonstiden
Styrke barsels- og foreldrepermisjonstiden
Nesten halvparten av norske mødre tar nå ut ulønnet permisjon for mer tid med barnet, viser siste NAV-rapport. Det forteller oss at mor og barn trenger mer tid hjemme i trygge rammer enn dagens barselspermisjon tillater.
Sikkerhet og forsvar
Sikkerhet og forsvar
INP ønsker å gjenreise forsvaret, særlig i nordområdene. Vi vil lytte til Forsvarets egen ekspertise blant annet ved å bifalle deres anbefaling om en ny bataljon for Sør-Norge.
Distriktvennlig politikk
Distriktvennlig politikk
Industri- og Næringspartiet er Norges mest distriktsvennlige politiske parti.
Ved å ta i bruk dagens digitale verktøy kan et hvilket som helst offentlig organ desentraliseres.
Industri- og næringsutvikling
Industri- og næringsutvikling
INP ønsker en sterk satsing på nyindustrialisering. Vi mener det er avgjørende for AS Norge å satse på utvikling fremfor avvikling.
Norge en energinasjon
Norge en energinasjon
Industri- og Næringspartiet (INP) vil verne om og utvikle Norge som energinasjon. Vi skal sikre og prioritere vannkraften som forsyner norske hustander, det offentlige, næringslivet og industri i Norge.