Industri- og næringsutvikling

/images/industri2.jpg

INP ønsker å legge forholdene bedre til rette for gründere som ønsker å skape, innovere og tilby tjenester til private bedrifter og til det offentlige. Norge vil trenge mange nye arbeidsplasser i årene som kommer. Vi vil omstille Norge med kompetanseutvikling og innovasjon. Politisk vil vi legge til rette for inkluderende nyskapning som gir forenkling og forståelse i hverdagen.

INP vil jobbe for mindre byråkrati og et forenklet skatte- og avgiftsregime for å hjelpe denne utrolig viktige sektoren til videre vekst og verdiskapning.

INP vil jobbe for et mer overkommelig møte med det offentlige.

INP vil vurdere heving av grensen for MVA-registrering og redusere rapporteringskravene dersom dette er formålstjenlig for foretak i en oppstartsfase. Det er samtidig naturlig å se på om dette vil redusere konkurransen fra mindre seriøse aktører, spesielt innen håndverksfagene. Det bør også gis muligheter for landbruksnæringen og tilsvarende næringer, som vil være tjent med å kunne trekke fra inngående mva. på nødvendige annleggsmidler.

INP vil vurdere konsekvensene av å heve omsetningsgrensen for revisorplikten. Intensjonen er å redusere tidsbruk og kostnader for gründere. En slik endring vil bare videreføre dagens regelverk med en høyere grense.

INP ønsker å finne løsninger der flere anbudskontrakter kan deles opp i mindre segmenter. Det bør også vurderes en mulighet for å søke om garantier gjennom statlige midler for større prosjekter, slik at man kan motivere mellomstore bedrifter til utvikling.

INP ønsker å se på avskrivninger og bedriftskattelettelser for gründere, men også for etablerte småbedrifter i hele landet. Forskuddsbeskatning kan ofte oppleves som urettferdig og at regelverket generelt er komplisert.

INP vil fjerne forskuddsskatten, da den virker direkte etableringsfiendtlig og oppfattes som urettferdig. Med dette vil en gjøre det enklere for små bedrifter å etablere seg. Rapportering: Vi ønsker en mer aktiv bruk av ALTINN som rapporteringsplattform, noe som vil medføre reduserte kostnader for næringslivet. Vi ønsker å forenkle og modernisere regelverket og forbedre det digitale rapporteringssystemet.

INP vil at det skal lønne seg å ansette og ønsker derfor null arbeidsgiveravgift de første to årene etter oppstart for små bedrifter med opptil 10 ansatte. For å unngå utnyttelse av ordningen, ved at for eksempel selskaper startes opp igjen etter en styrt konkurs/ avvikling etter de to første årene, ønsker INP en automatisk karanteneordning knyttet opp mot de som deltar i eierstrukturen av selskapet.

INP vil vurdere heving av grensen for MVA-registrering og redusere rapporteringskravene dersom dette er formålstjenlig for foretak i en oppstartsfase. Det er samtidig naturlig å se på om dette vil redusere konkurransen fra mindre seriøse aktører, spesielt innen håndverksfagene. Det bør også gis muligheter for landbruksnæringen og tilsvarende næringer, som vil være tjent med å kunne trekke fra inngående mva. på nødvendige annleggsmidler.


VÅRE VÅRE KJERNESAKER

EU og EØS-avtalen
EU og EØS-avtalen
Industri- og Næringspartiet (INP) vil ta kampen for å si opp dagens EØS-avtale. Norge fortjener bedre frihandelsavtaler som ikke svekker det norske demokratiet eller vår Grunnlov.
Pensjonsløftet 
Pensjonsløftet 
INP vil løfte pensjons- og uførereguleringen inn i det regulære lønnsoppgjørene mellom partene i arbeidslivet.  Et alternativ kan være å bruke eksisterende reguleringsmekanismer som frontfagsmodellen og eller et snitt av fremforhandlet lønnsoppgjør utregnet av SSB. 
Beredskap og selvforsyning
Beredskap og selvforsyning
INP har som klart mål å øke selvforsyningsgraden innen medisinsk utstyr og legemidler. Vi ser et sterkt behov for å tilrettelegge for en større grad forskning og utvikling innen det medisinske feltet. Norge har spesielle behov for å kunne inneha kunnskap og evne til å utvikle flere produkter
Styrke barsels- og foreldrepermisjonstiden
Styrke barsels- og foreldrepermisjonstiden
Nesten halvparten av norske mødre tar nå ut ulønnet permisjon for mer tid med barnet, viser siste NAV-rapport. Det forteller oss at mor og barn trenger mer tid hjemme i trygge rammer enn dagens barselspermisjon tillater.
Sikkerhet og forsvar
Sikkerhet og forsvar
INP ønsker å gjenreise forsvaret, særlig i nordområdene. Vi vil lytte til Forsvarets egen ekspertise blant annet ved å bifalle deres anbefaling om en ny bataljon for Sør-Norge.
Distriktvennlig politikk
Distriktvennlig politikk
Industri- og Næringspartiet er Norges mest distriktsvennlige politiske parti.
Ved å ta i bruk dagens digitale verktøy kan et hvilket som helst offentlig organ desentraliseres.
Industri- og næringsutvikling
Industri- og næringsutvikling
INP ønsker en sterk satsing på nyindustrialisering. Vi mener det er avgjørende for AS Norge å satse på utvikling fremfor avvikling.
Norge en energinasjon
Norge en energinasjon
Industri- og Næringspartiet (INP) vil verne om og utvikle Norge som energinasjon. Vi skal sikre og prioritere vannkraften som forsyner norske hustander, det offentlige, næringslivet og industri i Norge.