Styrke barsels- og foreldrepermisjonstiden

Nesten halvparten av norske mødre tar nå ut ulønnet permisjon for mer tid med barnet, viser siste NAV-rapport. Det forteller oss at mor og barn trenger mer tid hjemme i trygge rammer enn dagens barselspermisjon tillater. 


Vi må gjøre endringer, for det er verken mor eller barn som skal komme uheldig ut under dagens politiske barselspermisjonsordning. Norge kan ikke bli et land som ikke legger barnets beste til grunn. 


INP har derfor vedtektsfestet at vi vil jobbe for å omdisponere dagens kontantstøtteordning og finansiere økt barselpermisjon til totalt 18 måneder. 12 måneder forbeholdt mor og 6 måneder til fordeling fritt i familien. Det vil sikre barnets beste! 


Norge bruker ca 2 prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP) på barnehagesektoren. Norge ligger på topp i Europa med kostnader pr barn, ennå vi vet av forskning at det er store forskjeller på kvalitet og oppfølging i barnehagene. INP vil omfordele de midler til familiene i form av lenger barselspermisjon de 18 første måneder av barnets liv. 


Det er på tide å bringe barnets behov inn i permisjons- og barnehage debatten. Forskingen viser klart at stress kortisolnivå er størst hos de mindre barna, de er mest utsatt for stress og tåler det minst. Mest utsatt er barna mellom 0-2 år. 


Videre ønsker INP å vektlegge tilretteleggelse for at det skal være små barnehageenheter i nærområdet fremfor store sentrale aktører. Vi retter lys på barnets beste og gir de muligheten til å kunne utvikle tillitsforhold i tette og nære enheter.


For å oppnå maksimal effekt og økt befolkningsvekst med lavere snittalder på førstegangsfødende, ser INP også behov for et sikkerhetsnett for de yngre. Samt en progressiv familiepolitikk som legger bedre til rette for familier, samtidig som det sikrer høyere fødselstall i Norges land.