Styrke barsels- og foreldrepermisjonstiden

INP vil omdisponere dagens kontantstøtteordning for å finansiere en økt barselpermisjonstid, og bruke de midlene som da blir frigjort til å øke barselpermisjonstiden til totalt 18 mnd.


Vi vil fjerne kontantstøtten og rette fokus på økt samspill med foreldre, hensikten er satsingen på barnets beste som fremgår av mye forskning innen barnets utvikling de første 24 mnd.


Det er ubestridt at et barn som har de 12 første mnd. med mor stiller med en fordelaktig sikkerhetsfølelse, og vil øke barnets evne til tilknytning og barnets evne til å føle sikkerhet.


INP ønsker ikke å legge føringer på forfordeling av noen av foreldrene, men vil anbefale at man følger forskningsrapportene som foreligger.


Vi vil i tillegg til de 12 mnd. forskningen vektlegger som essensiell for barnets beste, også tilføre 6 mnd. permisjon som kan disponeres av familien fritt uten bindinger til hvem som skal ta den i bruk. Den totale permisjonstiden på da 18 mnd. skal ikke overstyres med tanke på hvem som disponerer de tildelte måneders barselpermisjon.


For å oppnå maksimal effekt og økt befolkningsvekst med lavere snittalder på førstegangsfødende, ser INP også behov for et sikkerhetsnett for de yngre.

Dette resulterer i at vi ønsker å fjerne engangsstøtten som mange i dag må ta til takke med, og innføre en minstesats med månedlig bistand.


Denne er tiltenkt dem som ikke har vært i jobb eller er under utdanning eller studier.


Totalt vil INP jobbe for 18 mnd. barselpermisjon hvor vi da finansierer dette ved redusert behov for spebarnsbarnehager og en endring av kontantstøtteordningen. En fjerning av kontantstøtteordningen vil og kunne medføre en bedre integrering i samfunnet for fremmedspråklige. Selve kontantstøtteordningen undergraver integrering over lengre tid, noe som gjør at produktivitet og samfunnstilknytning blir fraværende i enkelte deler av vår befolkning.


Videre ønsker INP å vektlegge at det blir tilrettelagt for at det skal være små barnehageenheter i nærområdet fremfor store sentrale aktører. Vi retter lys på barnets beste og gir de muligheten til å kunne utvikle tillitsforhold i tette og nære enheter.


INP ser det som fordelaktig for mulighetene til å yte til barnets beste den oppfølging den enkelte vil ha når de da starter en eventuell barnehageplassering.