Operatørselskapene

Norsk sokkel opereres av norske, utenlandske og internasjonale operatørselskaper. Equinor ASA er Norges viktigste operatørselskap og har et særlig viktig rolle som foregangsselskap.


INP vil jobbe for at selskapene skal få lete innenfor alle lisenser i Norge. Unntaket er Lofoten, Senja og Vesterålen, LoSeVe.


Her ønsker INP ingen oljevirksomhet før det er foretatt en grundig konsekvensutredning. Det må verifiseres/ sannsynliggjøres at det virkelig finnes drivverdige forekomster, at vi har oljesøl-teknologi som vil begrense evt. skader ved utslipp, at fiskebestanden tåler en utbygging, snakker vi fjernstyrte subsealøsninger vs. bemannede plattformer, hvilke hensyn må tas ift. korallrev osv.

INP vil videreføre leterefusjonsordningen da den har vist seg svært lønnsom for Norge. I tillegg mener INP at det er sunt med konkurranse fra nye og mindre aktører som ønsker å prøve seg på norsk sokkel.


Norske operatørselskaper bygger ofte sine installasjoner i asiatiske lavkostland som vi definerer som økonomiske prosjekter i høyrisikoland. Dette har, med svært få unntak, ført til en tapsavskriving i det norske skattesystemet som anses å være svært lukrativ.


Dette ønsker INP å begrense og regulere til et minimum. Vi vil, basert på tidligere erfaringer med tapsavskrivinger i prosjekter, definere økonomiske høyrisiko- og lavrisikoland.


Det skal ikke lenger gå an å avskrive 78% dersom selskapet likevel ønsker å bygge i det vi har definert som økonomisk høyrisikoland.


INP ønsker en gradering fra 20% til 78% dersom operatørselskapet har bygget i for eksempel Norge der oppfølging og kontroller er lettere å gjennomføre også for norske tilsynsmyndigheter.