Landbruksnæringen

INP ønsker å føre en landbrukspolitikk som stimulerer landbrukets næringsvirksomhet til utvikling, økt rekruttering, økt sysselsettingsgrad og dermed sikre en bærekraftig bosetting i distriktene.


INP vil jobbe for målrettede og gode investeringspakker for landbruket.
Det gir god og trygg verdiskapning med tidsriktige driftsbygninger, lokaler og utstyr for matvareforedling i et innovativt landbruk tilpasset lokale forhold og tilgjengelige ressurser.


Det samme gjelder for dem som har behov for oppgradering og opparbeidelse av dyrkbar åkermark og jord, samt tiltak for en effektiv utnyttelse av arealene.


Bærebjelken i norsk landbruk er beiteressurser og husdyrhold.


INP ønsker å stimulere til norsk kjøttproduksjon, og med fortsatt strenge krav til bruk av antibiotika og en forsvarlig bruk av sprøytemidler.


INP ønsker å utrede konsekvensen for norsk folkehelse, dersom den klimarelaterte trenden som fraråder inntak av rødt kjøtt skulle få aksept i befolkningen.


Det samme gjelder helsemyndighetenes råd om å fortsette å vri matinntaket vekk fra animalsk fett og fete meieriprodukter, og over på karbohydratholdige matvarer og kunstige tilsetningsstoffer.


INP har tro på tradisjonsrik norsk «bondekost».

Reindriftsnæringen

Industri- og Næringspartiet (INP) ønsker å legge til rette for at reindriftsnæringen skal ha gode rammevilkår. Med gode rammevilkår mener vi blant annet at en god reindrift skal ha arealer tilpasset antall dyr. Vi ser at arealer som tradisjonelt har vært avsatt til reindrift har minsket år for år. I det siste ser vi at vindkraftverk har lagt beslag på områder som ikke er forenelig med tradisjonell reindrift.

For INP vil det være viktig at landets urbefolkning, samene, blir sett og hørt. Deres representasjon i reindriftsutvalget og Sametinget bør løftes frem og få en mer tydelig plass i det politiske landskapet. I 138 av landets kommuner finnes det reindrift i større eller mindre grad. 70% av reindriften er konsentrert i Finnmark og Troms fylke. Det har vært reindrift i Norge siden 800-tallet, trolig før den tid også. Det samiske språket er viktig for identitet og kultur, derfor ønsker INP å jobbe for at språk og kultur blir tilgjengelig via skolesystemet for de som ønsker det.

 

  • INP vil jobbe for å endre reindriftsloven slik at den ivaretar også de små og mellomstore i reindriftsnæringen.
  • INP vil støtte et skille av Finnmark og Troms dersom befolkningen selv ønsker det.
  • INP anerkjenner at det må være en viss sameksistens mellom rovdyr og reindrift. Men dersom buskap og folk er truet, må rovdyret vike. Det skal være enklere å få fellingstillatelse enn tilfellet er i dag når rovdyr truer flokken.
  • INP vil jobbe for at samiske barn skal ha krav på undervisning på sitt morsmål og undervisning i språket for de som ønsker det.
  • INP vil at urbefolkningen i de områdene der det skal bygges blant annet vei og annen infrastruktur, skal høres på lik linje med grunneiere. Argumenter for og imot skal tillegges særlig vekt da det er deres eksistensgrunnlag vi ofte snakker om.
  • INP ønsker å ta vare på den næringspolitiske produksjonsverdien og den samepolitiske kulturverdien reindriften representerer.
  • INP vil jobbe for at det ikke gis konsesjoner til vindkraftverk i reindriftsområder. Vi vil jobbe for at de vindkraftverkene som er bygget blir fjernet og naturen tilbakestilles så godt det lar seg gjøres etter ødeleggelsene.