Fiskerinæringen

  • INP vil gjøre det lettere for ungdom å starte med fiske. I dag er det svært vanskelig for mange grunnet kostbare kvoter.


  • INP mener departementet skal tildele fiskekvoter årlig, gratis til norske statsborgere.


  • Fiskekvoter er ikke en fritt omsettlig handelsvare, men en tillatelse til å høste av vår felles natur.


  • Fisken skal i land og foredles i Norge.


  • INP vil stimulere til etablering av nye og modernisering av eksisterende videreforedlingsanlegg nær fiskemottak.


  • Kommunene bør få inntekter fra oppdrettsnæringen, enten ved andel av selskapsskatt eller inntekt fra tildeling av konsesjon.