Valgprogram 2023-2027

Lokallaget Lokalstyre Aktuelt Valgprogram Lokallag


001 NÆRING


TILRETTELEGGING FOR STORE OG SMÅ BEDRIFTER
INP mener at for å få vellykket industri og næring i Sola kommune er det viktig med god bærekraft og økonomi.
INP har stort ønske om å utvikle kommunen videre for å få større industri og næringsvirksomhet. Noen grep vil gjøre Sola til en attraktiv kommune som på sikt gir bedre inntekter og økt vekst.
INP mener at følgende punkter kan være med å bidra til å få det til:
Tydelig skille områder for industri, bolig og annen næring.
La sentrum i hovedsak bestå av butikker og andre servicetilbud. Industri og gods legges til Risavika
Kontorlokaler til Forus (Området langs Solasplitten ligger i Sola kommune ( https:// www.sola.kommune.no/byggesak-eiendom-og-kart/karttjenester/ )
Bedre tilrettelegging for små og mellomstore bedrifter
Bistå med utleie av lokale for symbolsk sum for oppstartsbedrifter Ha et offentlig register over bygg nevnt over
Ha oppstartsstøtte i begrenset tidsrom
Det er vanskelig å betale skatt før bedriften har inntekt Ha kommunalt ansatt bedriftsrådgiver
Forenkle saksganger
Legge til rette for nok lærlingeplasser for alle
For å beholde de butikkene som er i sentrum, og samtidig jobbe for å utvikle flere mener INP det er viktig at det fremdeles skal være gratis parkering.

Bystatus for Sola sentrum
Bystatus er noe som vil sette fokus på at Sola Sentrum skal utvikles. Ambisjonen vil langsiktig styrke arbeidet med å utvikle sentrum. Dette vil ikke gå på bekostning av andre deler av Sola som Tananger, Tjelta. Bystatus vil ikke ha noen kostnad å iverksette.


002 UTDANNING, SKOLE, BARNEHAGE


Skole og barnehage er noe vi alle må forholde oss til i forskjellige aldere. Institusjoner som hele samfunnet har felles er det viktig å ta vare på og å gi så gode rammer som mulig. Disse institusjonene er og viktige verktøy for å forhindre utenforskap og for å legge til rette for at vi alle får en så inkluderende start på livet som mulig.
Tidlig innsats som begynner allerede i Barnehage for å fange opp barn som trenger mer oppfølging fremover i skole
INP mener vi må sikre nok kompetente lærere. Gratis SFO for alle fra 1 til 4 klasse
Leksefri skole
Utrede lunch og sunt kosthold på skole – Må være billigere enn mat laget hjemme for å forhindre utenforskap.
Sørge for nok lærlingeplasser


003 HELSE OG OMSORG


God helse og tidlig oppfølging er viktig for den enkelte og god økonomi for samfunnet. Når alder og helse krever at en får hjelp ønsker INP at tilbudet skal være godt for alle. Helsetjenester for alle i alle aldre ønsker INP:

Robust kommunalt helsevesen Fastlegeavtale
Inkludert solid avtale for relevant legevakt tilbud Øke den offentlige andelen for tannhelse
For eldre og andre pleietrengende ønsker INP:
Så mange fulltidsstillinger som mulig innen helse og omsorg. Ektefelle / samboer har rett å bo sammen på sykehjem
Faste kommunalt ansatte eller langsiktig avtale med vikarbyrå for å oppnå stabil bemanning. Beboere trenger stabilitet og vite hvilke personer de skal forholde seg til.
INP vil sikre en verdig eldreomsorg i kommunen hvor de som har bygd landet vårt blir tatt best mulig vare på. INP vil kartlegge der utfordringene er størst og starte arbeidet med tydelig mål om å få den beste eldreomsorgen i landet.


004 AREALPLAN / LANDBRUK


INP ønsker en mer helhetlig strukturert arealplan for sentrum i Sola, Tjelta og Tananger.
Nå er disse sentrumsområdene lite attraktive for innbyggerne å bruke aktivt, mye pga dårlig planlegging og utvikling. Det er stort sett bare matbutikker i Sola sentrum, med noen få klær/sko/ annet. Sola sentrum er svært spredt med usymmetrisk struktur.
INP mener det er viktig å ha fokus på jordvern, sikring av Grønnstruktur og LNF-områder. Dersom jordbruksområder i kommunen omdisponeres til andre formål skal utbygger sørge for at annet område i kommunen utvikles til jordbruksområder.
Sola, Tananger og Tjelta sentrum har muligheter for utvikling, og her kan det lages attraktive områder som trekker folk, både lokale og tilreisende. Med en god sentrumspolitikk vil vi få gode og varierte tilbud. Sentrum blir mer attraktiv, det blir lettere for bedrifter å overleve og vi slipper mye handelslekkasje til storbyene. Dette bidrar til flere arbeidsplasser, bedre trivsel, økt befolkning og bedre inntekter for kommunen.
I Sola sentrum har INP disse konkrete forslagene:
Innføre gågate fra kirken og til Mega (Rådhusvegen/Solakrossen) Tilrettelegge for etablering av flere butikker, restaurant,pub,kafè Lage en sentrumsplan som gjør det
attraktiv for bedrifter som ønsker å etablere seg i sentrumsområdene mulig med familiepark for lek og sosiale sammenkomster
Plan for utvikling av hele sentrumsområdet vil gi en forutsigbarhet for virksomheter og utbyggere som ønsker å være en del av sentrumsnæringen
Omdisponering av areal Sola sentrum
For å kunne gjennomføre målene over ønsker INP å omdisponere deler av nåværende
«Sentrumsformål-område» til «Grønnstruktur, Naturområde, Tur og Park» Området er farget brun (Sentrumsformål) I kommuneplanen 2019-2035.
Begrunnelse for at dette lille område må omdisponeres til å bli et verdifullt «Grønnstruktur, Naturområde, Tur og Parkareal:
I dag er Tur og Parkområde i Sola sentrum manglende Unikt område både i nasjonal og regional sammenheng Verneverdi
Avinor støysone

Nåværende «Bebyggelse og Anleggsområde» omdisponeres til LNFR areal
Området er farget lys gult (bebyggelse og anlegg) i kommuneplan 2019-2035. Området ligger delvis i rød støysone. I dag utgjør dette et stort, sammenhengende jorde/jordbruksområde, sør for Flyplassveien (FV372), nord for Sandeparken boligområde.
Generelt
Bevare dagens landbruksjord La industrien bygge i høyden
Utvikle bolig i høyden og på arealer som ikke kan brukes til landbruk
Kommunen bør stimulere til jordbruksprodukter handles lokalt i den grad det er mulig
INP vil sikre at kommunen har god sivil beredskap. Tilfluktsrom som legges ned må erstattes i planverket.


005 ØKONOMI


Kommunens økonomi er avhengig av skatteinntekter og effektiv drift. INP ønsker å videreutvikle dette i Sola.
For å tiltrekker næring til kommunen og øke inntekter. Bedriftsvennelige skatter og avgifter Økt grad av interkommunalt samarbeid innen flere områder. Felles løsninger vil kunne spare utgifter som igjen kan brukes på servicetilbud til innbyggere.
God struktur og finansiering av kommunale bygg,lekeplasser og andre anlegg. Vi vil videreføre 0 i eiendomsskatt i Sola kommune.
Ingen bommer internt i Sola Kommune. Beboere som leverer i barnehage eller utfører oppgaver i kommunen innen regionen bør ikke plages med unødige utgifter flere ganger om dagen.
Bruke Lyse sitt utbytte til å redusere strømregning over et visst nivå.


006 SAMFERDSEL


Hovedformålet med samferdsel er at alle skal kunne komme seg fra der de er, til der de skal, så effektivt, rimelig og trygt som mulig. Transportpolitikken må utformes etter de forhold som en har i Sola. Relativt store avstander, tre definerte sentrum, store befolkningssentra som nabokommuner, mye verdifull matjord og oljerelatert industri.
Den mest fleksible og raske måten å reise på i en tynt befolket kommune som Sola er med bil. Derfor må en sørge for at det ved alle arbeidsplasser og handelssteder er god tilgang på parkeringsplasser. For å spare matjord må en derfor tillate å grave seg både ned og å bygge i høyden.
Bussreiser er også en viktig del av transporten i kommunen. For å få til bedre bussforbindelser i Sola må en finne gode løsninger for bussruter som ikke går innom Stavanger sentrum.Det inkluderer å øke frekvensen for bussruter til og fra Tjelta. En må ha en blanding av ekspressruter som betjener til og fra industriområdene i rushtrafikken, og bussruter som betjener skoleelever og andre.
En må sørge for at skoleveiene er trygge nok til at barn i alle aldre kan reise mellom hjem og skole uten å utsettes for farlige situasjoner i trafikken. Underganger, skjermede fortau o.l. må bygges der dette mangler. Her vil gang og sykkelsti være en viktig del av infrastrukturen. Sola INP vil være en pådriver for å trygge ferdsel for gående og syklende.
Andre politiske mål:
Bomfri reise internt i kommunen Gratis tidsbegrenset parkering i Sola
Sola INP vil jobbe målrettet for å få nok p-plasser ved Nye SUS.
Transportkorridor Vest er under bygging. I planprogrammet står det at bare ett av feltene skal kunne brukes av alle trafikanter. Sola INP vil jobbe for at alle felt skal kunne brukes av alle. På den måten vil vi få utnyttet kapasiteten til alles beste og en får mest mulig igjen for den matjorden som nå bygges ned.


007 BOLIG


Idag er det mange som sliter med å kjøpe egen bolig selv om de er to som har normale jobber. INP vil jobbe for at unge i etableringsfasen og andre som har fast stabil jobb lettere kommer inn i boligmarkedet som eier. Kommunen kan tilrettelegge at boligselskap bygger og tilrettelegger at beboere eier en prosentdel av egen bolig og at andelen økes gradvis.Kjent som Leie-Til-Eie. I tillegg må det finnes løsninger for de som ikke har evne til å eie egen bolig. INP ønsker at:
Unngå i størst mulig grad å bygge på matjord. Legge til rette for å kunne bo sentrumsnært.
I nye boligområder skal det være tilgang på grønt områder og naturlig sollys i størst mulig grad. Ved Leie-Til-Eie bør kjøpspris låses når leieforhold starter og indeksreguleres årlig.
Kommunen må eie nok sosiale boliger til å hjelpe de som ikke kan kjøpe egen bolig eller har evne til å leie.


008 KULTUR / IDRETT / FRIVILLIGHET


Idrett
Frivillige lag og organisasjoner har en viktig rolle i Sola kommune. Kommunen må støtte dette økonomisk og bidra til at alle uavhengig av økonomi får et tilbud om organisert fritidsaktivitet.
Alle unge mellom 6 og 14 år vil få svømmetilbud Idrettsrådet gir viktige innspill vi må lytte til
Det er viktig at flyktninger integreres i fritidstilbud Utrede muligheten for eget lokale for e-sport
Frivillighet
Frivillige organisasjoner er viktige støttespillere i kampen mot utenforskap og for å få til ønsket om at alle skal inkluderes.
Frivillige organisasjoner kan bidra innen helse, rus og psykisk omsorg men ikke innen områder som krever fagpersonale.
Flere sliter med bruk av data / moderne teknologi. Her kan frivillige gjennom fornuftig samarbeid med kommunen motta et relevant tilbud.
I Sola sentrum har vi et flott kulturhus som benyttes av mange. Et bedre tilbud bør etableres i Tananger
Frivillige og organisasjoner bør etter vurdering få samle inn klær og annet til gjenbruk ved kommunens miljøstasjoner. Kommunen bør video overvåke at det ikke dumpes søppel der stasjonene er.

Kulturminner
INP mener kommunen bør lage de nye planene i 3D, 3D animerte filmer og bilder. Det vil gi en bedre oversikt, bli lettere å forstå og gi en bedre forklaring. Dette bør byttes ut med den fysiske modellen i Rådhuset og fargelagte kart.
INP mener Sola kommune bør lage en plan for bevaring og vedlikehold av alle sine kulturminner – og lage gode og synlige opplysningsskilt/tavler for hvert av minnene.
Området mellom rådhuset og RV 509 (Sentrumsveien) utgjør et sammenhengende naturområde i miniatyr.
Dette området er unikt:
• Jord og sand som har vært skånet for bruk, maskinell behandling og jordbruk helt siden landskapet ble formet for ca. 6000 år siden.
• Her er gamle sanddyner som oppsto i dette området under den Holocene optimale klimaperioden. Da var vannstanden ca 7 m høyere enn i dag – Dette er en unik bevaringsverdig sandstrand.
• Det bør etableres park med noen stier og benker


009 ENERGI


Å ha god nok tilgang på vannkraft (elektrisitet) er viktig både for industri og privatpersoner. For å sørge for at vi i Norge har god nok tilgang forslår INP Sola flere tiltak for kommunen.
Som medeier i Lyse, oppgradering av vannkraft
ENØK-tiltak som gir god effekt for kommunens husstander
INP er imot bygging av vindturbiner på land eller til havs i Sola kommune.
Ingen kabler for elektrifisering av sokkelen skal trekkes fra Sola kommune sitt område

I tillegg ønsker INP i nasjonal politikk
Regelverk for for at naboer, sameier og borettslag fritt kan dele solkraft og energi må oppgraderes Utredning av kjernekraft bør skje raskt
Elektrifisering av sokkelen er kostbar symbolpolitikk og skal stanses og reverseres


010 MILJØ


INP bryr seg om miljøet. tar vi vare på miljøet gjør vi det triveligere for oss alle. En får mulighet til å puste frisk luft og være ute i grønn natur. INP sine forslag for å ivaretat miljø og natur i Sola kommune er:
Arbeidetfor å samle inn plast og annet avfall i naturen og langs strender bør støttes.
Det må legges til rette for at søppel som samles opp på strendene legges i kontainere ved p- plassene.
Friområdene i kommuneplanen bevares
Utvide henting av avfall hos hjemmene med batterier og annet spesialavfall
Støyanalyser som brukes for å optimalisere prosedyrer og beskytte folk må være oppdaterte med jevne mellomrom.

 Lokallag

Gjesdal

Randaberg

Sandnes

Stavanger

Tysvær